Sầu tết quê cha

tqhoaiH

Sầu tết quê cha

Chôn sầu thầm đón tết ta về
Thế sự quê cha quá não nề
Trước mắt mỵ dân dân lủi thủi
Sau lưng ngụy quốc quốc lê thê
Độc tài bám giữ phu đen lộng
Thống trị há buông sĩ đỏ hề
Cầu chúc xuân về thôi oán hận
Nhà nhà sum họp đẹp tình quê !

Vivi
Norway 07.02.2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s