Sấm Trạng Trình Chú Giải

Bạch Vân Thi Tập Sấm
Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tiểu Sử Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Cụ Nguyễn-Bỉnh-Khiêm (1492-1587) tức gọi Cụ Trạng-Trình, hiệu Bạch-Vân cư-sĩ .
Người làng Trung-Am, huyện Vĩnh-Lại (Ninh-giang) , tỉnh Hải-Dương.
Cụ tư chất vốn đã thông minh lại nhờ được cha mẹ khéo dạy bảo và thầy là Lương-đắc-Bằng chịu luyện-tập cho nên quán-thông cả văn-chương, lý-số không ai sánh kịp.

Tuy vậy, thời bấy giờ trong nước biến-loạn, Cụ không muốn xuất đầu, lộ diện, đành ở ẩn một nơi. Nhưng sau vì có nhiều người khuyên nhủ, bất đắc dĩ, Cụ mới phải đi thi, đỗ Trạng-nguyên năm thứ sáu đời nhà Mạc.
Vua Mạc cất Cụ lên làm Tả-thị- lang đông-các Học-sĩ. Cụ làm quan đươc 8 năm, rồi cáo về, lúc bấy giờ mới 52 tuổi.

Khi về trí-sĩ, Cụ dựng một cái am gọi là Bạch-Vân, làm cầu, làm quán, bầu bạn với chư sư, nay chơi núi này, mai chơi sông nọ, ngâm-vịnh, xướng-họa lấy làm khoái tâm, thích chí; Cụ lại mở trường dạy học.

Cụ tuy ở nhà, nhưng khi nào vua Mạc gặp điều gì khó-khăn, vẫn sai sứ đến hỏi, nên vẫn trọng Cụ lắm và phong cho Cụ làm Lại-Bộ Thượng thư, Thái-phó Trình-quốc-công, vì thế ta mới quen gọi ông là Trạng Trình. Lúc Cụ đi sứ sang Tàu, tài lý số của Cụ giỏi đến nỗi bên Tàu phải khen “Nam Bang Lý học hữu Trình Tuyền”.

Cụ mất năm ất-dậu, thọ 95 tuổi. Cụ học tinh về thuật-số, nên thiên-hạ tôn Cụ là một bậc tiên-tri và tin các lời Cụ nói là lời sấm cả. Thơ nôm, Cụ làm nhiều, hiện còn lưu lại được một quyển Bạch-Vân thi-tập .

BẠCH VÂN THI TẬP TOÀN BÀI

** Chương Một : (Đọc A theo A và B theo B).

A- Bài gốc .

1 – Lành mừng gặp được tiết lành
2 – Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
3 – Một câu là một nhiệm mầu
4 – Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
5 – Trải vì sao mây che Thái ất
6 – Thủa cung tay xe nhật phù lên
7 – Việt Nam khởi tổ xây nên
8 – Lạc Long ra trị đương quyền một phương
9 – Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
10 – Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11 – Ðến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
12 – Mở bản đồ rủ áo chấp tay
13 – Nhự đao phút chốc đổi thay
14 – Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
15 – Ðông a âm vị nhi thuyền
16 – Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh
17 – Chấn cung hiện nhật quang minh
18 – Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
19 – Ðoài cung vẽ rạng trăng thu
20 – Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
21 – Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật

B- Chú giải .

Dùng chữ quốc ngữ để viết bài này.
Mỗi câu đều có ý nghĩa nhiệm mầu. Ai mà
hiểu nổi mới là hay.
Từ lúc vũ trụ mới tạo lập
Cho tới lúc có trời đất.
Việt Tộc lập nước bắt đầu từ Lạc Long
Quân.
Thịnh suy lên xuống là lẽ thường, quốc gia
cũng như vậy.
Đến thời Đinh Tiên Hoàng mới tiếp tục
ngôi vua, quốc gia độc lập từ Tàu.
Nhà Tiền Lê được 3 đời đánh Tống.
Nhà Lý được 8 đời vua thì nhà Trần lấn
quyền. Đây nói về nhà Trần được ngôi từ
một cô gái (nhi) tức Lý Chiêu Hoàng.
17,18 nói về hậu duệ nhà Lý bỏ đi khắp
nơi, một nhánh lớn qua Đại Hàn.
19,20: âm mưu tiêu diệt nhà Lý của nhà
Trần. Mời đến dự tiệc lập hầm chôn sống.
21,22: tả sự loạn luân, anh em lấy lẫn nhau

A- Bài gốc.

22 – Dưới lẫn trên nhà vẫn uống quen
23 – Sửa sang muôn việc cầm quyền
24 – Ngồi không ai dễ khẫng nhìn giúp cho
25 – Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
26 – Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
27 – Trời sinh ra những kẻ gian
28 – Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
29 – Áo vàng ấm áp đà hay
30 – Khi sui đấp núi khi say xây thành
31 – Lấy đạt điền làm công thiên hạ
32 – Ðược mấy năm đất lở giếng mòn
33 – Con yết ạch ạch tranh khôn
34 – Vô già mở hội mộng tôn làm chùa
35 – Cơ trời xem đã mê đồ
36 – Ðã đô lại muốn mở đô cho người
37 – Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
38 – Suốt vạn dân cưu giận nhân than
39 – Dưới trên dốc chí lo toan
40 – Những đứa bán nước bán quan làm giàu
41 – Thống rủ nhau làm mồi phú quí
42 – Mấy trung thần có chí an dân
43 – Ðua nhau làm sự bất nhân
44 – Ðả tuần bốn bể lại tuần đầu non
45 – Dư đồ chia xẻ càn khôn
46 – Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
47 – Vội sang giàu giết người lấy của
48 – Sự có chăng mặc nọ ai đôi
49 – Việc làm thất chính tơi bời
50 – Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
51 – Xem tượng trời đả gia ra trước
52 – Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
53 – Cuồng phong cả sớm liền trưa
54 – Ðả đờn cửu khúc còn thơ thi đề
55 – Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
56 – Ðể vạn dân dê lại giết dê
57 – Luôn năm chật vật đi về
58 – Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
59 – Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
60 – Cũng một lòng trời chống khác nao
61 – Xem người dường vững chiêm bao
62 – Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 – Một góc thành làm tâm chứng quỷ
64 – Ðua một lòng ích kỷ hại nhân
65 – Bốn phương rời rở hồng trần

B- Chú giải.

của nhà Trần.
23,24: Nhà Trần dựng nghiệp sửa đổi nhiều
chuyện trong triều đình.
25,26: Quân Mông Cổ sang xâm lấn.
27:28: Tả sự gian hùng nhưng có tài của
Trần Thủ Độ.
29-32: Các vua nhà Trần đi tu nhưng lúc
cần thiết thì xuất thế để chống quân Mông
Cổ.
33,34: Vua Trần đi tu lập phái thiền Trúc
Lâm Yên Tử.
35,36: Nhà Trần lúc suy đồi lại muốn mở
thêm kinh đô: Nam Kinh.
37-44: Tả cảnh lòng dân khổ sở oán hận,
còn bọn quan lại, tham nhũng thì lo bán
nước bán chức làm giàu. Trung thần thì
chẳng còn mấy ai. Hầu hết lo làm chuyện
bất nhân.
45-50: Đây nói về nhà Hồ, Hồ Quí Ly.
50-54: Đây nói về nhà Minh bên Tàu sang
đô hộ nước ta. Độc ác hơn các triều vua
Tàu trước kia.
Rất tàn bạo. Ngay đến thơ văn sách vở
cũng thâu về hết.
55-62: Đây nói về nhà Hậu Trần (tức nhà
Lê, vua Lê Lợi) bết bát, quân đội lại bị gián
điệp (âm binh) lũng đoạn. Dân tình chán
nản.
63: Đây nói về Nguyễn Kim đem quân từ
bên Lào về.

A- Bài gốc.

66 – Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 – Tiếc là những xuất dân làm bạo
68 – Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
69 – Nhân danh trọn hết đâu đâu
70 – Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71 – Hùm già lạc dấu khôn về
72 – Mèo non chi chí tìm về cố hương
73 – Chân dê móng khởi tiêu tường
74 – Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
75 – Nội thành ong ỏng hư kinh
76 – Ðầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
77 – Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
78 – Giữa hai xuân bỗng phá tổ long
79 – Quốc trung kinh dụng cáo không
80 – Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng
81 – Gà đâu sớm gáy bên tường
82 – Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
83 – Thủy binh cờ phất vầng hồng
84 – Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
85 – Ðứng hiên ngang đố ai biết trước
86 – Ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
87 – Ai còn khoe trí khoe năng
88 – Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89 – Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90 – Bổng khiến người dá họa cho dân
91 – Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92 – Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93 – Ðã nên si Hoàn Linh đời Hán
94 – Ðúc tiền ra bán tước cho dân
95 – Xung xoe những rắp cậy quân
96 – Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
97 – Máy hoá công nắm tay dễ ngõ
98 – Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
99 – Thung thăng tưởng thấy đạo trời
100 – Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
101 – Cát lầm bốn bể can qua
102 – Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
103 – Quân hùng binh nhuệ đầy khe
104 – Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
105 – Bấy giờ càng khốn thay ôi
106 – Quỉ ma trật vật biết trời là đâu ?
107 – Thương những kẻ ăn rau ăn giới
108 – Gặp nước bung con cái ẩn đâu
109 – Báo thù ấy chẳng sai đâu

B- Chú giải

66-70: Dân chúng trong làng phải tự bảo
vệ an ninh. Rồi thì nhiều nơi làm loạn (thỏ
cáo tranh nhau) khiến dân càng thêm khổ
sở.
71-76: Giai đoạn này nói về nhà Mạc cướp
ngôi nhà Lê nhưng dân chúng vẫn tìm cách
phò Lê diệt Mạc. Do đó có nhiều cuộc khởi
nghĩa và loạn lạc.
77-82: Đây nói về bắt đầu sự tranh chấp
giữa hai chúa Trịnh Nguyễn
83-86: Hai bên Trịnh Nguyễn giàn trận
đánh nhau 7 lần giữa hai miền Nam Bắc.
87-96: Đây nói về tình cảnh dân chúng
dưới thời hai chúa Trịnh Nguyễn phân
tranh. Chỉ lo tranh chấp dành ảnh hưởng
cho gia đình mà gây cuộc nội chiến.

A- Bài gốc

110 – Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
111 – Xin những kẻ hai lòng sự chúa
112 – Thấy đâu hơn thì phụ thủa ân
113 – Cho nên phải báo trầm luân
114 – Ai khôn mới được bảo thân đời này
115 – Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 – Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 – Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 – Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 – Hể nhân kiến đã dời đất cũ
120 – Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
121 – Bốn phương chẳng động can qua
122 – Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
123 – Bấy giờ mở rộng qui khôi
124 – Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
125 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
126 – Hoàng phúc xưa đã định tây phong
127 – Làu làu thế giới sáng trông
128 – Lồ lộ mặt rồng đầu có chử vương
129 – Rõ sinh tài lạ khác thường
130 – Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
131 – Xem ý trời có lòng đãi thánh
132 – Ðốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
133 – Chọn đầu thai những vì sao cả
134 – Dùng ở tay phụ tá vương gia
135 – Bắc phương chính khí sinh ra
136 – Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai
137 – Song thiên nhật rạng sáng soi
138 – Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
139 – Ðời này thánh kế vị vương
140 – Ðủ no đạo đức văn chương trong mình
141 – Uy nghi trạng mạo khác hình
142 – Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
143 – Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi
144 – Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
145 – Binh thơ mấy quyển kinh luân
146 – Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
147 – Ở đâu anh hùng hẳn biết
148 – Xem sắc mây đã biết thành long
149 – Thánh nhân cư có thụy cung
150 – Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
151 – Lại dặn đấng tú nam chí cả
152 – Chớ vội vàng tất tả chạy rong
153 – Học cho biết lý kiết hung

B- Chú giải

gió thì phải chịu quả báo luân hồi khổ sở.
Ai khôn mới giữ được mình đời này!
115-124: Cụ Trạng tại đây nhảy vọt về
tương lai để tiên đoán khi Việt Nam hay là
Liên Bang Đại Việt lúc bấy giờ sẽ thâu
phục thế giới! Thời điểm bắt đầu là CON
RỒNG NƯỚC và 60 tháng gian nan là
“Năm Năm Sáu Tháng Cơ Hàn” kể từ Quí
Tỵ 2013. “Thiên Cơ và Tận Thế 2012” .
125-150: Chỗ này Cụ Trạng detour trở lại
lịch sử để tả anh em nhà Tây Sơn. Nguyễn
Nhạc đã được định Tây Phong và có tướng
làm vua. Có nhiều quần thần giỏi giúp đắc lực.
136: Bạch Sĩ đây ám chỉ ông Nguyễn
Thiếp tự La Sơn Phu Tử, thầy của ba anh
em nhà Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn
Huệ và Nguyễn Lữ.
141-152: Mô tả vua Quang Trung Nguyễn
Huệ. Lúc nhỏ dượng nuôi với anh em chờ
đúng thời mới ra đời cứu dân. Binh thơ, lý
học đều làu thông.
Nhìn xem tượng trời biết Nguyễn Huệ là
“Kim Tinh Phương Đoài”, là thánh nhân
cứu nước.
151-184: Cụ Trạng khuyên nhủ các đấng
nam nhi mà có chí lớn! thì chớ vội vàng
ham bã công danh mà tất tả chạy đầu này

A-

154 – Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
155 – Hể trời sinh xuống phải thì
156 – Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
157 – Kìa những kẻ vội lòng phú quí
158 – Xem trong mình một thí đều không
159 – Ví dù có gặp ngư ông
160 – Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
161 – Xin khuyên đấng thời trung quân tử
162 – Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
163 – Âm dương cơ ngẩu ngô sinh
164 – Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
165 – Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
166 – Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
167 – Võ thông yên thủy thần kinh
168 – Ðược vào trận chiến mới càng biến cơ
169 – Chớ vật vờ quen loài ong kiến
170 – Biết ray tay miệng biếng nói không
171 – Ngỏ hay gặp hội mây rồng
172 – Công danh choi chói chép trong vân đài
173 – Bấy giờ phỉ sức chí trai
174 – Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
175 – Nặng lòng thật có vĩ kinh
176 – Cao tay mới ngẫm biết tình năm nao
177 – Trên trời có mấy vì sao
178 – Ðủ cả hiền tướng anh hào đôi nơi
179 – Nước Nam thường có thánh tài
180 – Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
181 – So mấy lời để tàng kim quỉ
182 – Chờ hậu mai có chí sẽ cho
183 – Trước là biết nẽo tôn phò
184 – Sau là cao chí biết lo mặc lòng
185 – Xem đoài cung đến thời bất tạo
186 – Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
187 – Nguôi lòng tham tước tham giàu
188 – Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
189 – Trẻ con mang mệnh tướng quân
190 – Ngở oai đã dấy ngở nhân đã nhường
191 – Ai lấy gương vua U thủa trước
192 – Loạn ru vì tham ngược bất nhân
193 – Ðoài phương ong khởi lần lần
194 – Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
195 – Man mác một đỉnh Hoành Sơn
196 – Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù

B-

đầu kia.
155-160: Trời sinh ra đã có số mệnh,
đường mơ tưởng tham vọng!
Hãy nhìn xem mấy kẻ ham phú quí, trong
mình chẳng có tài gì. Ví dù có gặp thời gặp
chuyện cũng chẳng làm được gì.
161-174: Cụ Trạng tiếp tục khuyên bảo:
Phải giữ lòng trung với vua.
Phải tinh thông lý học.
165-168: Văn võ tài nghệ phải luyện cho
thật cho giỏi!
Có thế khi ra trận mới càng biến hóa được.
Chớ đừng có kiểu vật vờ đôi ba chữ, chỉ có
hoa hòe mà chẳng làm nên việc gì cả.
171-174: Khi gặp thời ra giúp vua thì công
danh sẽ chói lọi. Bấy giờ thì thỏa lòng trai,
khỏi phải ngược xuôi nhọc lòng.
175-184: Cụ Trạng có môn học Vĩ kinh tức
Thái Ất Thần Kinh. Có giỏi mới đoán biết
chuyện vị lai được. Nhìn trời xem sao để
biết người tài sanh lúc nào. Cụ trạng đi sứ
qua Tàu đời nhà Mạc được khen là “Nam
bang lý học hữu Trình Tuyền”.
Nước Nam thường có nhân tài. Ai khôn
xem thì mới biết được.
183-184: Nay nói mấy lời về vị lai để cho
mấy kẻ có chí lớn biết đường mà lo mà dò.
185-188: Xem tượng khí nhà Tây Sơn đã
hết, khi vua Quang Trung mất thì nên bỏ
phú quí trốn đi mới mong thoát hiểm. Ý
nói nhà Nguyễn sau này truy lùng giết hết
những thân thuộc trung thành của Tây Sơn.
189-192: Nhà Nguyễn (Nguyễn Ánh) phục
hưng. Rồi cũng loạn lạc như vua U thuở
nhà Châu bên Tàu.
193-230: Đây nói tới giai đoạn người da
trắng bên tây phương tiến vào Việt Nam và
thời kỳ Pháp Thuộc.
Chúa Nguyễn nhờ người Pháp giúp đánh

A-

197 – Ấy là những binh thù Thái Thái
198 – Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
199 – Phá điền đầu khỉ cuối thu
200 – Tái binh mới động thập thò liền sang
201 – Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
202 – Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
203 – Lưu tinh hiện trước đôi thu
204 – Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
205 – Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
206 – Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
207 – Thành câu cá, lửa tưng bừng
208 – Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm
209 – Chiến trường chốn chốn cát lầm
210 – Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
211 – Sang thu chín huyết hồng tứ giả
212 – Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
213 – Ðua nhau đồ thán quần lê
214 – Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
215 – Kẻ thì phải thủa hung hoang
216 – Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
217 – Kẻ thì mắc thủa hung tàn
218 – Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
219 – Muông vương dựng ổ cắn tranh
220 – Ðiều thì làm chước xuất binh thủ thành
221 – Bời bời đua mạnh tranh giành
222 – Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày
223 – Bể thanh cá phải ẩn cây
224 – Ðất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
225 – Nào ai đã dễ nhìn U
226 – Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
227 – Cây bay lá lửa đôi ngàn
228 – Một làng còn mấy chim đàn bay ra
229 – Bốn phương cùng có can qua
230 – Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
231 – Ðoài phương thức có chân nhân
232 – Quần tiên khởi nghỉa chẳng phân hại người
233 – Tìm cho được chốn được nơi
234 – Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
235 – Bốn bề núi đá riểu quanh
236 – Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
237 – Hể đông nam nhiều phen tàn tạc
238 – Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
239 – Bắc kinh mới thật đế kinh

B-

bại Tây Sơn. (Thái Thái = quân da trắng)
Ai biết được đây là ý trời?
200-205: Triều đình Huế bị che mắt không
còn biết gì hết.
Người chống Pháp nổi dậy rất nhiều.
Người xuống biển kẻ lên rừng, bỏ mạng hy
sinh rất nhiều.
211: Câu này chỉ sự bành trướng của chủ
nghĩa CS. Hai miền Nam Bắc lại đánh
nhau khiến nhân dân đồ thán. Mùa thu máu
đỏ chỉ Cách Mạng mùa thu và cờ đỏ sao
vàng.
219-222: Thời loạn lạc, kẻ mạnh tranh
giành kẻ yếu. Tối ngày lo thanh toán nhau.
225-230: Thời cận đại, người Da Trắng
Mỹ, thủy chiến, bộ chiến và không chiến.
Máy bay phản lực thả bom, bên dưới chết
gần hết.
229-230: bốn phương thế giới loạn lạc (thế
chiến ba?), chẳng có nơi nào yên.
231-236: Từ phương Tây có vị Chân Nhân.
Vị này về tâm linh được quần tiên giúp
khởi nghĩa. Người này tìm tu ở nơi thanh
tịnh trong núi non hiểm trở. Đây ám chỉ
hồn vua Hàm Nghi về tu ở núi Cấm sau khi
qua đời ở bên Pháp. Xin đọc “Lịch Sử
Long Hoa Đại Đạo” trên website.
237-280: Đây nói về tương lai VN trong
thế kỷ 20-21.
237-242: Khi Đông Nam Á có chiến tranh

A-

240 – Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
241 – Chim hồng vổ cánh bay cao
242 – Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
243 – Ai dễ cứu con thơ sa giếng
244 – Ðưa một lòng tranh tiếng dục nhau
245 – Vạn dân chịu thủa u sầu
246 – Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
247 – Cấy cày thu đải thời mùa
248 – Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
249 – Nhân ra cận duyệt viễn lai
250 – Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
251 – Xem tượng trời biết đường đời trị
252 – Ngẩm về sau họ Lý xưa nên
253 – Giòng nhà để lấy dấu truyền
254 – Ngẩm xem bốn báu còn in đời đời
255 – Thần qui cơ nổ ở trời
256 – Ðể làm thần khí thủa nơi trị trường
257 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
258 – Sông Bảo Giang thiên định ai hay
259 – Lục thất cho biết ngày dày
260 – Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
261 – Có thầy nhân thập đi về
262 – Tả phụ hửu trì cây cỏ làm binh
263 – Giốc hết sức sửa sang vương nghiệp
264 – Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
265 – Ra tay điều chỉnh hộ may
266 – Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
267 – Lọ là phải nhọc kéo quân
268 – Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
269 – Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
270 – Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh
271 – Ân trên vũ khí vân hành
272 – Kẻ thơ ký túy kẻ canh xuân đài
273 – Bản đồ chẳng sót cho ai
274 – Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
275 – Vấng nền vương cha truyền con nối
276 – Dỏi muôn đời một mối xa thư
277 – Bể kình tâm lặng bằng tờ
278 – Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
279 – Au vàng khỏe đặt vững chân
280 – Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

B-

thì phải lánh cho xa kẻo mắc nạn chiến
tranh. Trung Quốc mới là quốc gia lớn đầy
tham vọng, đế kinh với lá cờ đỏ vỗ cánh
bay cao!
Việt Nam như con thơ sa giếng, vạn dân
gặp cảnh u sầu vì Trung Quốc.
246: phải ngoài 10 năm bắt đầu từ 2010 thì
mới hết khổ.
247-250: ý nói, phục quốc thì phải chờ cho
đúng ngày giờ. Thấy được tương lai thì
chẳng phải hao tốn binh lương! (2014).
251-256: Xem thiên văn thì biết vận nước
để trị. Lúc xưa, Lý Công Uẩn được đưa lên
ngôi mà không cần cướp ngôi. Giờ đây
cũng vậy, xem “bất chiến tự nhiên thành”
trong bài hai.
257-268: Đây tả vị Minh Vương của Việt
Nam (Hoàng Giang) sẽ gặp nhau tại sông
Bảo Giang. Người đầy lòng nhân từ (nhân
thập) về nước một mình tay không nhưng
được sự ủng hộ của cõi thiêng liêng vô
hình (cây cỏ làm binh). Dùng tài sức ra tay
sửa sang cứu nước chứ chẳng thèm phải
nhọc nhằn kéo quân về. Ai thấy cũng mến
và tìm về để phò trì!
269-280: Đoạn này thuộc về phần huyền
linh học nói về sự thành lập và phát triển
huy hoàng của Quốc Độ Liên Bang Đại
Việt trong thời Thượng Ngươn 4 (2017-
3097) đã được sắp đặt từ lâu trên Thiên
Đình. Cụ Trạng lúc viết bài này (155x) là
lúc đang ở trong giai đoạn Hạ Ngươn 3
Kiếp Hoại. Xin mời đọc “Thiên Cơ và Tận
Thế 2012?”

** Chương Hai :

A-

281 – Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 – Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 – Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 – Từ đinh đổi đời chí lực thất gian
285 – Một thời có một tôi ngoan
286 – Giúp trong việc nước gặp an thái bình
287 – Luận chung một tập kim thời
288 – Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 – Trượng phu có chí thời coi
290 – Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
291 – Tài nầy nên đấng vẻ vang
292 – Biết chừng đời trị biết đường đời suy
293 – Kể từ nhân đoản mà đi
294 – Số chưa gặp thì biết hòa chép ra
295 – Tiếc thay hiền sĩ bao già
296 – Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
297 – Thử cho tay giúp ra dùng
298 – Tài này so cùng tài trước xem sao
299 – Trên trời kể chín tầng cao
300 – Tay nghe bằng một ti hào biết hay
301 – Hiềm vì sinh phải thời này
302 – Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
303 – Hợp đà thay thánh nghìn tài
304 – Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
305 – Nói ra thì lậu sự đời
306 – Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
307 – Nói ra ám chúa bội quân
308 – Ðương thời đời trị xoay vần được đâu
309 – Chờ cho nhân đoản hết sau
310 – Ðến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn
311 – Trời xui những kẻ ác gian
312 – Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
313 – Vua nào tôi ấy đã bày
314 – Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
315 – Ðua nhau bội bạn nghịch vi
316 – Ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
317 – Tiếc tài gẩm được thời hay
318 – Ðã sao như vậy ra tay sẽ dùng
319 – Tài trai có chí anh hùng
320 – Muốn làm tướng suý lập công xưng đời
321 – Khá xem nhiệm nhặt tộ trời
322 – Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng

B-

Năm 1552, Cụ Trạng được 61 tuổi ta.
Mở sách thấy sấm trời, từ sau thời Đinh
được 7 đời vua: Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc,
Nguyễn( Tây Sơn và Gia Long). Mỗi thời
đều có trung thần giỏi để giúp nước thái bình.
287-290: Trong quyển sách nhỏ mới này,
các tướng sĩ, nam nhi, trượng phu có chí
hãy đọc sẽ thấy những câu thơ nhỏ nhặt
này đáng giá bạc vàng.
291-318: Đoạn này Cụ Trạng nói về tài của
Cụ là biết được vận nước lên xuống thế nào.
Thái Công = Khương Tử Nha
297-300: Tài của Cụ so với người trước
(Lưu Bá Ôn, Khổng Minh) coi ai hơn?
Từ trời chín tầng cao, mọi chuyện Cụ đều biết cả.
301-308: Hiềm vì sinh phải thời này nên
không dám nói ra nhiều vì sợ lậu thiên cơ
và thêm nữa là gặp hôn quân cai trị nên
cũng không thể sửa đổi đời được.
311-318: Tả cảnh vua nào tôi nấy. Trên
bất chính, hạ tất loạn!.
319-326: Nhắn nhủ các nam tử muốn làm
tướng súy ở đời thì phải xem cơ trời cho
kỹ. Phải tìm cho ra minh chúa rồi dốc hết
lực mà phò. Giữ gìn kỷ cương cho kỹ thì

A-

323 – Ði tìm cho đến đế cung
324 – Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
325 – Bảo nhau cương kỷ cho tường
326 – Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
327 – Chờ cho động đất chuyển trời
328 – Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
329 – Còn bên thì náu chưa xong
330 – Nhân lực cướp lấy thiên công những là
331 – Ðời ấy những quỉ cùng ma
332 – Chẳng còn ở thật người ta đâu là
333 – Trời cao đất rộng bao xa
334 – Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 – Dù trai ai chửa biết tường
336 – Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 – Ý ra lục thất gian nay
338 – Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 – Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 – Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
341 – Vua ngự thạch bàn xa thay
342 – Ðại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
343 – Gà kêu vượn hót vang lừng
344 – Ðường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
345 – Nhân dân vắng mạt bằng tờ
346 – Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
347 – Vua còn cuốc nguyệt cày mây
348 – Phong điều vũ thuận thú rày an dân
349 – Phong đăng hoà cóc chứa chan
350 – Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
351 – Chính cung phương khảm vần mây
352 – Thức thay thiên tử là nay trị đời
353 – Anh hùng trí lượng thời coi
354 – Công danh chẳng ngại tìm đòi ra đi
355 – Tìm lên đến thạch bàn khê
356 – Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
357 – Nhìn đi nhìn lại cho tường
358 – Hiện nay chửa có sinh vương đâu là
359 – Chẳng tìm thì đến bình gia
360 – Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
361 – Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
362 – Tả long triều lại có thành đợt vây
363 – Hửu hổ uấn khúc giang này
364 – Minh đường thất diệu trước bày mặt tai

B-

bốn phương cũng được yên ổn trong ngoài.
327-332: Cụ khuyên hãy chờ cho đến động
đất chuyển trời (Thất Sơn nổ), lúc bấy giờ
Thánh Chúa sẽ xuất hiện làm nên anh
hùng. Vào thời này quỉ ma nhiều hơn
người thật! (tức Hạ ngươn 3 kiếp diệt!).
333-340: Cụ bắt đầu nói về vị Minh Chúa này.
Người sinh mệnh thổ nhưng mang mệnh
thủy trong đời.
337-338: sau triều đại 13 vua nhà Nguyễn.
Hãy xem cho kỹ. Tại sông Bảo Giang tức
Trung Ương, Thánh Chúa sẽ xuất hiện lúc
bấy giờ.
341 – 372: Đây tả cảnh vị Thánh Chúa này
lúc còn ở trên núi tu hành hay ở ẩn. Nằm
ngủ trên giường đá có gà kêu vượn hót
vang lừng.
Từ lúc Cụ Trạng (1552) tới lúc Thiên Tử ra
đời thì còn lâu.

A-

365 – Ở xa thấy một con voi
366 – Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu
367 – Ấy điềm thiên tử về chầu
368 – Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
369 – Song thiên nhật nguyệt sáng soi
370 – Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
371 – Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 – Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 – Khuyên cho đông bắc nam tây
374 – Muốn làm tướng suý thì xem trông này
375 – Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 – Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 – Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 – Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
379 – Kià cơn gió thổi lá rung cây
380 – Rung bắc sang nam đông tới tây
381 – Tan tác kiến kiều an đất nước
382 – Xác xơ cổ thụ sạch am mây
383 – Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
384 – Hưng điạ tràng giang hoá nước đầy
385 – Một gió một yên ai sùng baí
386 – Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
387 – Con mùng búng tít con quay
388 – Vù vù chong chóng gió bay trên đài
389 – Nhà cha cửa đóng then cài
390 – Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân
391 – Tiếc tám lạng thương nửa cân
392 – Biết rằng ai có du phần như ai
393 – Bắt tay nằm nghĩ dông dài
394 – Thương người có một lo hai phận mình
395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 – Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 – Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 – Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 – Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 – Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 – Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy

B-

371-372: Từ năm Nhâm Tí (1552) đến lúc
tam hợp: Thân-Tí-Thìn tức Nhâm Thìn (2012).
373-378: Cụ tả gốc gác vị Minh Chúa: vị
lớn sinh miền Nam, con cháu họ Nguyễn,
lúc trẻ bố mẹ chia tay. Vị nhỏ là vị sau này
có mặt tại Bảo Giang! (nói thế này là nhiều
lắm rồi!!)
379-393: Đoạn này tả có một cuộc biến
động (chiến tranh) toàn cầu (đông tây nam
bắc), loạn lạc ghê gớm đến độ núi rừng nổ
tan thành cát bụi, ruộng lúa phì nhiêu nay
chìm xuống nước thành sông biển!.
385-388: Nhà Nguyễn Gia Long chấm dứt
với vua Bảo Đại tức Vĩnh Thụy. Vua Bảo
Đại thoái vị năm 1945.
389-390: Cơn biến động tới là từ láng
giềng (đông lân): Miên Tàu.
395-401: Cụ Trạng xác định thời điểm có
biến lớn. 10 năm chia 2 vế. Vế đầu bắt đầu
từ Canh Dần Tân Mão là bắt đầu có biến
kéo đến Mậu Tuất Kỷ Hợi là hết biến hay
phục sinh. 10 năm từ 2010 đến 2019.
398-401: 4 câu nổi tiếng. Cuối 2012 đầu
2013 chiến tranh bắt đầu, từ Hồi Quốc
(Can Qua) cả thế giới có chiến tranh. Khi
bom nguyên tử nổ thì thế giới tận diệt.
2016-2017 trở đi mới có thái bình.
402-413: Cụ Trạng mô tả chi tiết của thế
chiến 3: Xà, Vượn, Lợn, Hùm là dầ-thân
tỵ-hợi tứ hành xung. Xèm lời bàn trong bài
phân tách.
405-406: CSBV (Lợn) làm sái hiệp định
Paris vào chiếm miền Nam. Sẽ bị LHQ đòi
lại. TQ (Tí) dĩ nhiên không muốn trả.
407-409: VNCH (Ngựa) được Mỹ đưa trở

A-

409 – Tìm về quê củ bắt ngựa tàu
410 – Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 – Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 – Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 – Hồ binh bát vạn nhập trường an
414 – Bảo Giang thiên tử xuất
415 – Bất chiến tự nhiên thành
416 – Lê dân bảo bảo noản
417 – Tứ hải lạc âu ca
418 – Dục đức thánh nhân hương
419 – Quá kiều cư bắc phương
420 – Danh vi Nguyễn gia tử
421 – Kim tịch sinh ngưu lang
422 – Thượng đại nhân bất nhân
423 – Thánh ất dĩ vong ân
424 – Bạch hổ kim đái ấn
425 – Thất thập cổ lai xuân
426 – Bắc hữu kim thành tráng
427 – Nam tạc ngọc bích thành
428 – Hỏa thôn đa khuyển phệ
429 – Mục giả dục nhân canh
430 – Phú quí hồng trần mộng
431 – Bần cùng bạch phát sinh
432 – Anh hùng vương kiếm kích
433 – Manh cổ đổ thái bình
434 – Nam Việt hữu Ngưu tinh
435 – Quá thất thân thủy sinh
436 – Ðịa giới sĩ vị bạch
437 – Thủy trầm nhi bắc kinh
438 – Kỷ mã xu dương tẩu
439 – Phù kê thăng đại minh
440 – Trư thử giai phong khởi
441 – Thìn mão xuất thái bình
442 – Phân phân tùng Bắc khởi
443 – Nhiểu nhiểu xuất đông chinh
444 – Bảo sơn thiên tử xuất
445 – Bất chiến tự nhiên thành
446 – Thủy trung tàng bảo cái
447 – Hứa cập thánh nhân hương
448 – Mộc hạ châm châm khẩu
449 – Danh thế xuất nan lương
450 – Danh vi nguyễn gia tử
451 – Tinh bản tại ngưu lang
452 – Mại dử lê viện dưỡng

B-

về nhà. Và chiến tranh do đó xảy ra (Hùm
gầm trên rừng).
410-413: Trời đất đã định, cuối mùa xuân
năm 2015, TQ thua, 18 quốc gia họp ở Bảo
Giang và Đại Việt được thành lập!
414-425: Tại Bảo Giang, Vua ra mặt,
không đánh mà được nước. Dân chúng vui
mừng bảo vệ đất nước mới này. Dân Việt
bốn phương ca ngợi. Vị Thánh Nhân này
gốc người Bắc dòng họ Nguyễn.
421: Thánh Nhân cầm tinh con Dê. (Sao
Hôm sao Mai đối đầu nhau!)
422: Đại nhân nhưng rất “ác” nếu cần thiết.
424-425: Thánh Nhân có chức tước, đai ấn
đầy đủ và lớn tuổi.
426-428: Phía Bắc có hỏa tiễn liên lục địa.
Miền Nam có lá chắn chống hỏa tiễn. Tại
miền Nam nhiều hỏa tiễn nổ!
429-431: Ngoại quốc thúc dục cải cách xã
hội. Tệ đoan xã hội cùng tư bản đỏ sẽ được
chiếu cố kỹ càng!
432-433: Minh vương vung kiếm ra tài.
Đánh đổ chế độ xã hội thối nát hiện tại.
434-435: Nam Việt có Thánh Nhân, cầm
tinh con trâu: Sửu.
436-437: Ranh giới nước Việt không rõ
ràng. Bắc Kinh chìm xuống nước!!.
438-440: Ngựa phóng dê chạy, 2014-15.
Tới Gà, 2017, là sáng sủa thái bình. Hợi
Chuột 2019,20 cứ thế mà tiến vào Thượng Ngươn.
441-443: Trở lại năm 2011,12: bắt đầu biến
loạn. Từ phương Bắc (TQ). Từ phương
Tây, quân đội trùng điệp kéo tới.
444-463: Tả vị Minh Vương và các việc
làm trong nước. Minh Vương đến từ Bảo
Sơn. Không cần đánh mà được nước. Có
tài ăn nói. Danh thế khó ai bằng. Vốn
giòng họ Nguyễn, cầm tinh con trâu.
452-453: Lo mở mang đất nước và an sinh

A-

453 – Khởi nguyệt bộ đại giang
454 – Hoặc kiều tam lộng ngạn
455 – Hoặc ngụ kim lăng cương
456 – Thiên dử thần thức thụy
457 – Thụy trình ngũ sắc quang
458 – Kim kê khai lựu điệp
459 – Hoàng cái xuất quí phương
460 – Nhân nghĩa thùy vi địch
461 – Ðạo đức thực dữ đương
462 – Tộ truyền nhị thập ngũ
463 – Vận khải ngũ viên trường
464 – Vận đáo dương hầu ách
465 – Chấn đoài cương bất trường
466 – Quần gian đạo đanh tự
467 – Bách tính khổ tai ương
468 – Can qua tranh đấu khởi
469 – Phạm địch tánh hung hoang
470 – Ma vương sát đại quỉ
471 – Hoàng thiên tru ma vương
472 – Kiền khôn phú tải vô lương
473 – Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 – Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 – Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 – Ta hồ vô phụ vô quân
477 – Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 – Ðoài phương phước địa giáng linh
479 – Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 – Phá điền thiên tử giáng trần
481 – Dũng sỉ nhược hải mưu thần như lâm
482 – Trần công nải thị phúc tâm
483 – Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 – Tướng thần hệ xuất y chu
485 – Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
486 – Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 – Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia

B-

xã hội.
454-456: Trời sẽ không tha 3 thành phần
dữ dằn: tham nhũng, cướp bóc, hiếp đáp và
bọn tư bản đỏ.
457: Tôn giáo sẽ được đưa lên cao trong xã
hội.
458-459: Sẽ nhận được tiếp vận từ 4
phương.
460-461: Dùng nhân nghĩa đỗi đãi với kẻ
địch.
462-463: Truyền 25 điều ra 5 châu.
464-469: Nghiệp số thế giới đến năm Mùi
2015, Đông Tây chỏi nhau không lâu.
Bọn gian xảo tranh nhau làm bá tánh khổ.
Hồi Giáo tranh đấu khởi mòng (Can Qua =
Koran), đánh nhau dữ dội.
470-471: Mỹ diệt Tàu Nga, Trời diệt Mỹ
(Lời bàn của Tiên Ông B.K.B thuở 1980s).
472-487: Lập lại. Bọn vô lương tham lam
sẽ mở trận chiến tranh dành với nhau.
Tranh hùng trong 10 năm: 2010 – 2019 tại
đảo Hoành Sơn (Trường Sa/Hoàng Sa).
Mạnh ai nấy tranh dành, đánh nhau chạy
tán loạn chỉ có ngu dân ở lại chịu đựng!
478-481: Vị Minh Chúa sanh ra từ phương
Tây, văn võ song toàn. Có lẽ tổng thống
Mỹ với đoàn quân sự và chính trị hùng hậu
dẹp tan thế chiến.
482-485: Vị Minh Chúa VN (Trần công)
thì ưa chuộng nhân nghĩa nên bọn triều
thần “du đãng” bỏ đi hết. Các võ tướng rồi
cũng hết xài. Đất nước sẽ giống như thời
vua Nghiêu-Thuấn thuở xưa.
486-487: Từ đó thiên hạ thái bình và quốc
gia Liên Bang Đại Việt lập thành.

Bạch Vân Thi Tập 
Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

HẾT.
*****************

Nội dung Bạch Vân Thi Tập

I- Tóm lược :

Bản Bạch Vân Thi Tập của Cụ Trạng ở đây có 487 câu chia làm 2 bài. Bài một có 280 câu và bài hai dài 207 câu. Cụ dùng các thể thơ sau đây: lục bát, song thất lục bát, thất ngôn, ngũ ngôn và tứ ngôn cho chỗ cần nhấn mạnh như sau:
395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngũ dư bình
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình

II- Nội Dung Bài Một (280 câu):

a- Bài một tả lịch sử nước Việt Nam từ thời lập quốc Lạc Long Quân luôn luôn loạn lạc vì nội chiến hay lệ thuộc Bắc Phương qua các triều đại, tới thời kỳ Pháp thuộc, đến giai đoạn Cộng Sản cầm quyền và kết thúc vào lúc nước nhà thật sự thanh bình, trở thành một cường quốc mà khắp nơi đều thần phục!
– Lời mở đầu: 4 câu: 1-4.
– Khởi tổ Lạc Long Quân dựng nước được 4 câu: 5-8.
– Nhà Đinh và Tiền Lê (3 đời) được 3 câu: 11-13.
– Nhà Lý có 8 đời vua đến Lý Chiêu Hoàng thì mất vào tay nhà Trần được 4 câu: 13-16.
– Nhà Trần được 28 câu: 17-44.
– Nhà Hồ và nhà Minh bên Tàu sang chiếm nước ta được 10 câu: 45-54
– Nhà Hậu Trần (Nhà Lê) + nhà Mạc được 22 câu: 55-76
– Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh được 38 câu: 77-114.
– Lúc này dân tình rất khổ sở, thời thế loạn lạc quá, Cụ mới mách cho lúc mà đất nước thanh bình, mọi xứ đều qui phục nước nhà, vận ấy bắt đầu từ con Rồng Nước và 60 tháng gian nan hay “năm năm sáu tháng cơ hàn”, được 10 câu: 115-124
– Nhà Tây Sơn anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ được 64 câu: 125-188.
– Nhà Nguyễn Gia Long và thời kỳ Pháp Thuộc được 22 câu: 189-210.
– Thời đảng Cộng Sản được 22 câu: 211-222.

b-  Thế chiến ba (vì đảng CS lên sau thế chiến hai) được 8 câu: 223-230.
– Năm mươi câu còn lại để tả vị Minh Vương sẽ lên ngôi như nhà Lý khi xưa là không đánh, không dành mà được tôn lên. Thời điểm lúc bấy giờ sẽ là lúc mà Bắc Kinh Trung Quốc là bá chủ thế giới (về kinh tế như hiện nay?) được 50 câu: 231-280.

III- Nội Dung Bài Hai (207 câu):

Bài hai dài 207 câu nhưng nội dung thì khác hẳn bài một. Trong bài này Cụ Trạng dành phần lớn giấy mực để nói về trận thế chiến Long Vĩ Xà Đầu sắp tới và nói nhiều về hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn sẽ lập lại quốc gia Đại Việt trong thời Thượng Ngươn 2017. Tạm chia thành các phần sau:

– Phần 1:
Mở đầu: 10 câu: 281-290. Vừa vô bài là Cụ đặt ngay mốc thời gian năm Nhâm Tí tức năm 1552 lúc Cụ được 61 tuổi được.
281 – Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 – Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời

– Phần 2: 36 câu: 291-326. Trong đoạn này Cụ than rằng đã sinh không đúng thời. Gặp lúc thời quỉ ma, bội chúa hôn quân. Cụ khuyên các anh hùng sĩ tử phải chờ cho đúng thời, tìm cho được thánh chúa rồi thì mới nên ra sức lập công xưng đời.
307 – Nói ra ám chúa bội quân
308 – Ðương thời đời trị xoay vần được đâu

– Phần 3: 44 câu: 327-370: đoạn này giới thiệu thời thánh nhân ra đời.
327 – Chờ cho động đất chuyển trời
328 – Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
. . . .
333 – Trời cao đất rộng bao xa
334 – Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 – Dù trai ai chửa biết tường
336 – Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 – Ý ra lục thất gian nay
338 – Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 – Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 – Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy

– Phần 4: 20 câu: 371-390: Cụ báo hiệu ngày giờ thánh nhân xuất hiện và bắt đầu tả gốc gác các vị thiên tử hay minh chúa.

371 – Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 – Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 – Khuyên cho đông bắc nam tây
374 – Muốn làm tướng suý thì xem trông này
375 – Thiên sinh thiên tử ư hoả thôn
376 – Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 – Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 – Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
389 – Nhà cha cửa đóng then cài
390 – Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân

– Phần 5: 22 câu: 391-413. Đoạn này là đoạn quan trọng. Cụ nói chi tiết về cuộc thế chiến sắp đến và những gì sẽ xảy đến cho nước nhà trong thời điểm Thánh Nhân xuất hiện. Đây là chỗ những câu sấm nổi tiếng như bài Long Vĩ Xà Đầu xuất hiện.

395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình

– Phần 6: 58 câu: 414-471: Đoạn này tả hai vị Minh Vương Bảo Giang và Bảo Sơn. Thân thế xuất xứ và sự nghiệp cải cách xã hội của 2 vị Minh Vương này. Khúc này thì thể thơ hoàn toàn là ngũ
ngôn và dùng rất nhiều Hán Tự.
414 – Bảo Giang thiên tử xuất
415 – Bất chiến tự nhiên thành
. . . .
444 – Bảo sơn thiên tử xuất
445 – Bất chiến tự nhiên thành

– Phần chót: 16 câu: 472-487: Cụ kết thúc bài bằng cách lập lại trận thư hùng thế giới Long Vĩ Xà Đầu, tranh chấp tại Đảo Hoàn Sơn (Trường Sa và Hoàng Sa) trong 10 năm. Từ phương tây, Thiên Tử (tổng thống Obama của Mỹ) giáng trần dẹp tan loạn lạc thế giới và Minh Vương Bảo Giang trở về bình an đất nước và kết thúc bằng câu “Đông Tây Vô Sứ Nam Thành Quốc Gia” nghĩa là khi thế giới chẳng còn lại bao nhiêu nước thì nhà Nam sẽ dựng nghiệp quốc gia.
474 – Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 – Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
. . . .
486 – Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 – Ðông tây vô sứ Nam thành quốc gia

IV- Xác Định Thời Điểm bài “Long Vĩ Xà Đầu”

Theo sự phân tích của chúng tôi, Cụ Trạng đã năm lần nói về thời điểm thế chiến ba tức Long Vĩ Xà Đầu. Một lần trong bài một và bốn lần trong bài hai. Cái này là để cho chúng ta không thể nhầm lẫn được! Chúng tôi xin liệt kê theo thứ tự như sau:

Mấu chốt đầu tiên: Trong bài một có mấy câu sau đây:
115 – Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 – Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 – Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 – Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 – Hể nhân kiến đã dời đất cũ
120 – Thì phụ nguyên mới chổ binh ra
121 – Bốn phương chẳng động can qua
122 – Quần hùng các xứ điều hoà làm tôi
123 – Bấy giờ mở rộng qui khôi
124 – Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn

Đang nói về lịch sử nước VietNam trong cơn loạn lạc, Cụ bỗng dưng nhảy vọt về tương lai để tả nước Nam lúc thế giới thái bình, mọi nơi đều chầu về Đại Nam.
Câu 115 Cụ hé mở là lúc ấy phải là lúc con RỒNG NƯỚC nổi dậy! ví dụ, năm Nhâm Thìn là năm con rồng nước. Nhưng con Rồng Nước nào Vì cứ mỗi 60 năm lại có một con Rồng Nước?
Còn nữa câu 117, “chữ rằng lục thất nguyệt gian” nghĩa là 67 tháng gian nan hay là “Năm năm sáu tháng cơ hàn” mà vẫn thường thấy xuất hiện trong các sấm gần đây để chỉ thời gian cuối của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt từ 2012
cho tới 2016.

Mấu chốt thứ hai: Cụ Trạng từ trước đến giờ chẳng bao giờ nói rõ năm tháng ngày giờ nhưng ngay trong câu đầu tiên của bài 2, Cụ mở đầu như sau;
281 – Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 – Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 – Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 – Từ đinh đổi đời chí lực thất gian
285 – Một thời có một tôi ngoan
286 – Giúp trong việc nước gặp an thái bình
287 – Luận chung một tập kim thời
288 – Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 – Trượng phu có chí thời coi
290 – Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng

Năm Nhâm Tí là một điểm cần lưu ý. Thứ đến câu 284 – Từ đinh đổi đời chí lực thất gian, ý nói kể từ sau đời nhà Đinh có được 7 triều đại nữa nhưng vẫn chưa phải là triều đại mà Cụ muốn nói (chí lực thất gian). Do đây ta sẽ thấy ngay là thời điểm sẽ phải là sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long hay là thế kỷ 20 hay 21 bởi vì triều đại cuối cùng vừa qua là nhà Nguyễn Gia Long với vua Bảo Đại thoái vị năm 1945.

Mấu chốt thứ ba: Cũng trong bài hai đến câu 371 nói về lúc thời thịnh vượng thì có hai câu sau đây.
371 – Ðến đời thịnh vượng còn lâu
372 – Ðành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
Theo lý học thì trong 12 con giáp {tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi} theo vòng tràng sinh chia làm tứ sinh {dần thân tỵ hợi}, tứ mộ {thìn, tuất, sửu, mùi} và tứ tuyệt {tí ngọ mão dậu}. {tí ngọ mão dậu} cũng còn được gọi là tứ chính khi nói về phương hướng.
Từ {tứ sinh, tứ mộ, tứ tuyệt} ta có 4 tam hợp là {dần-ngọ-tuất, thân-tí-thìn, tỵ-dậu-sửu, hợimão-mùi}.
Trong câu 372- “Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm”, Cụ Trạng nói rất rõ là phải chờ cho đến năm tam hợp thì mới bắt đầu làm. Bên trên câu 281 Cụ đã cho cái mốc là năm Nhâm Tí, do đó tam hợp của nhâm tí phải là năm Nhâm Thân hay Nhâm Thìn. Thật là rõ ràng!

Mấu chốt thứ 4: Qua 2 câu 389 và 390,
389 – Nhà cha cửa đóng then cài
390 – Giờ mầm sấm động hỏi người đông lân
Ý hai câu này nói là khi nước nhà đang yên ổn, lúc thời biến đến với “Sấm Động” là do người anh em láng giềng làm … tức là Trung Quốc hoặc Campuchia hoặc cả hai!

Mấu chốt thứ 5: Nhưng Cụ vẫn sợ chúng ta đoán sai nên ngay trước khi khởi câu “Long Vĩ Xà Đầu” Cụ còn báo cho chúng ta một lần nữa, mà lần này Cụ cho rõ ràng năm Nhâm Thìn!

395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngũ dư bình
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình

Hãy để ý 3 câu 395-397, Nhị ngũ dư bình cho chúng ta thời gian 10 năm. Câu 395, Canh niên tân phá chỉ kể từ canh dần (2010), tân mão (2011) là bắt đầu của sự phá hoại và cho đến mậu tuất (2018), kỷ hợi (2019) thì mới bắt đầu phục hồi. Chu kỳ 10 năm {canh dần, tân mão, nhâm thìn, quí tỵ, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là {2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019} là thời gian này.

Tóm lại Cụ Trạng muốn nói thời điểm như sau: năm con Rồng Nước Nhâm Thìn, sau triều đại nhà Nguyễn Gia Long tức sau 1945 khi vua Bảo Đại thoái vị, và lúc đó có nước láng giềng sang xâm lấn Việt Nam.

Năm nay là tân mão, 2011, với tình hình hiện tại của đất nước trước sự hung hãn của TQ ngay vào thời điểm của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt, chúng tôi xin đoán chắc là năm Nhâm Thìn 2012 là thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu.

Phụ chú: lời bàn về bài Long Vĩ Xà Đầu trong quá khứ năm 1940.
Trong quá khứ nhất là thế chiến hai 1940, nhiều người cho là bài “Long Vĩ Xà Đầu” này nói về thế chiến hai. Nay ngẫm nghĩ lại thì chúng tôi thấy không đúng bởi lẽ năm 1940 là Canh Thìn là con RỒNG SẮT chứ không phải con
RỒNG NƯỚC. Thứ nữa lúc đó nhà Nguyễn vẫn còn tại vị.

V- Phân Tích Bài Long Vĩ Xà Đầu.
Theo thiển ý của chúng tôi, bài Long Vĩ Xà Đầu gồm có 20 câu từ 395- 413. Vì đoạn trước từ câu 371-394 thì thể thơ là song thất lục bát và nội dung là tiền Long Vĩ Xà Đầu, giới thiệu về thiên tử và cuộc thế chiến nhưng không nói gì về chi tiết cả. Đoạn tiếp theo của bài Long Vĩ Xà Đầu từ câu 414 đến 471 có thể thơ là ngũ ngôn và nội dung thì miêu tả vị Minh Vương.

Sau đây là toàn bài Long Vĩ Xà Đầu:
395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình
402 – Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 – Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 – Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 – Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 – Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 – Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 – Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
410 – Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 – Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 – Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 – Hồ binh bát vạn nhập trường an

Bài này có thể chia làm 4 phần.
Phần một 3 câu 395-397, phần hai 4 câu 398-401, phần ba 8 câu, và phần bốn 4 câu cuối 410-413.

Phần một: 3 câu 395-397, xác định năm Nhâm Thìn 2012 là năm của Long Vĩ Xà Đầu.
395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình
Từ Canh niên tân phá đến Tuất hợi phục sinh là mười năm gồm có {canh dần, tân mão, nhâm thìn, quí tỵ, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, kỷ hợi} tức là các năm {2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019}. Đây là 7 năm cuối của Hạ Ngươn Ba và 3 năm đầu của Thượng Ngươn Bốn. Trong bài Thiên Cơ và Tận Thế 2012?, chúng tôi đã trình bày là địa cầu đang ở trong giai đoạn Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt. Do đó sẽ có một cuộc thanh lọc lớn xảy ra cho quả địa cầu từ năm 2012 đến 2016. Chúng ta nhận thấy rằng thời điểm của bài Long Vĩ Xà Đầu ăn khớp với thời điểm của Hạ Ngươn Ba Kiếp Diệt và cuộc thanh lọc toàn cầu.

Phần hai: 4 câu 398-401.
398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua tứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình
Đây là bốn câu nổi tiếng của Cụ Trạng mà rất nhiều người Việt Nam mình biết đến và gọi đó là bài Long Vĩ Xà Đầu. Nếu dịch nôm na thì như sau:

398 – Cuối năm rồng đầu năm rắn bắt đầu có chiến tranh,
399 – Khắp bốn phương sẽ có nạn đao binh,
400 – Cuối năm ngựa đầu năm dê, các nước lớn chết hết,
401 – Đến năm khỉ năm gà mới thấy thái bình”.
Tuy nhiên có các học giả không nghĩ là Cụ Trạng chỉ ngụ ý đơn sơ như vậy. Chúng tôi xin được trình bày lại kiến giải của văn sĩ Sagiang về 2 câu 399 và 400 như sau:

– Hai chữ “Can Qua” thật ra là chữ “Koran” hay kinh “Koran” của Hồi Giáo được người Trung Quốc phiên âm qua hán tự thành “Can Qua”. Do đó hai câu 398 và 399 được hiểu như sau “cuối năm Thìn đầu năm Tỵ, chiến tranh thế giới sẽ bắt đầu khởi lên từ các xứ Hồi Giáo bên Trung Đông”. Đây là cuộc Thánh Chiến toàn cầu.

– Câu 400 “Mã đề dương cước anh hùng tận”. Hai chữ “Mã Đề” nghĩa đen là con ngựa hí. Con ngựa trước khi phóng nước đại, nó chổng 2 chân trước lên đứng thẳng bằng 2 chân sau, hí vang rền như lấy trớn rồi hạ 2 chân trước xuống chạm đất và sau đó mới bắt đầu phóng nước đại.
Tương tự phi thuyền hay hỏa tiễn lớn khi được khai hỏa sẽ bắt đầu với tiếng nổ rất lớn, rồi mới đến tiếng rít xé không gian. Sau đó hỏa tiễn mới từ từ tách rời khỏi dàn phóng bay lên không trung tới một độ cao nhất định trước khi phóng đi tới mục tiêu với tốc độ cao đã định.

Do đó chữ “Mã Đề” ở đây có nghĩa trắng là hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử có thể của Nga Sô, Trung Quốc, Bắc Hàn hay Iran.

– Hai chữ “Dương Cước” cho ta hình ảnh một con dê tung hai chân sau lên đá giò lái. Để cú đá giò lái có hiệu quả, con dê phải ở thật gần đối thủ và tung cú đá bất ngờ. Nếu tạm lấy ví dụ là Trung Quốc đánh nhau với Mỹ ở biển đông, ta có thể mường tượng được những hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử của Trung Quốc lúc mới bắt đầu khai hỏa từ đảo Hoa Nam còn đang chậm chạp rời dàn phóng thì những hỏa tiễn nhỏ từ dàn lá chắn chống hỏa tiễn của Mỹ từ trên các tàu Đệ Thất Hạm Đội ở Thái Bình Dương gần đó đã mau lẹ phóng tới bắn rớt các hỏa tiễn này trước khi chúng có đủ thì giờ bay đến mục tiêu đã định với tốc độ cao.

– Bàn về hai chữ “Anh Hùng”, chữ “Anh” đại diện cho loài thực vật và chữ “Hùng” ám chỉ các loài động vật. Do đây “anh hùng tận” có nghĩa là cả hai loài thực và động vật đều bị tiêu diệt hết vì sự tàn phá khủng khiếp của bom nguyên tử và phóng xạ nguyên tử.

Giờ đây 4 câu có thể tạm dịch như sau:
398 – Cuối năm rồng đầu năm rắn sẽ có Thánh Chiến,
399 – Từ Hồi Giáo lan tràn khắp bốn phương,
400 – Khi bom Nguyên Tử nổ năm ngọ, thực động vật bị tiêu diệt,
401 – Tới năm khỉ gà mới có thái bình”.

Với tình hình thế giới lúc này, càng nghĩ chúng tôi thấy lối kiến giải của ông Sagiang càng có lý! Nếu quả thật như vậy thì ta mới thấy Cụ Trạng quả thật là tài tình! Vừa lồng được chi tiết hình ảnh của vũ khí thế kỷ thứ 21 và thời gian lúc xảy ra trong cùng một câu thơ “Mã đề dương cước anh hùng tận” trong lúc Cụ đang sống vào thế kỷ thứ 14. Xin nói thêm hai người Cụ Trạng
VN và Nostradamus (Tây gốc Do Thái) là 2 tiên tri sống đồng thời với nhau. Một người phương đông và một người phương tây.

Giờ xin nói thêm về phần vũ khí hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử và dàn lá chắn. Trong bài Cụ Trạng còn chỉ rõ như sau:
426 – Bắc hữu kim thành tráng
427 – Nam tạc ngọc bích thành
428 – Hỏa thôn đa khuyển phệ
Ý nói là trong lúc phe phía Bắc, Trung Quốc, có hỏa tiễn mạnh bạo to lớn (kim thành tráng) thì phe đối lập phía Nam, Mỹ, có bức tường kiên cố trong suốt (ngọc bích) nhìn không thấy, tức là dàn lá chắn chống hỏa tiễn. “Hỏa thôn đa khuyển phệ” ý nói là Trung Quốc (lá cờ nền đỏ = hỏa thôn) có nhiều chó sủa … tức là hỏa tiễn nguyên tử rớt nhiều ở đó! Bên dưới nói là Trung Quốc sẽ thất trận và Bắc Kinh sẽ chìm trong biển nước!

Phần ba: Chi tiết về cuộc thế chiến ba xung quanh bối cảnh Việt Nam.

402 – Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 – Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 – Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 – Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 – Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 – Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 – Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu

Trong đoạn thơ trên đây ta nhận thấy Cụ dùng đủ {xà, vượn, lợn, hùm} tức là đầy đủ {dần thân tỵ hợi} “tứ hành xung” để chỉ 2 cặp chống nhau {dần-thân, tỵ-hợi}. Nếu bạn giàu trí tưởng tượng thì có thể diễn thêm là dần thân là cặp tượng trưng cho tây đánh đông ở cấp độ thế giới (Mỹ đánh Trung Cộng, Nga Sô? Hồi Giáo đánh Âu Châu? ). Còn cặp tỵ-hợi là bắc nam đánh nhau (Trung Cộng nuốt Việt Nam?)

Câu 402 “Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu” ý nói là nước nhà đang được một thời gian tương đối yên tĩnh. Nghĩa là không còn chiến tranh tranh chấp. Trong bối cảnh lịch sử của đất nước từ 1945 đến nay thì phải nói là kể từ sau 1975 cho đến nay 2011, nước Việt Nam mới tương đối là tạm yên không còn nội chiến hay chống xâm lăng.

Câu 403 “Có một đàn xà đánh lộn nhau”, đàn xà đánh lộn nhau theo thiển ý là anh em cùng loại hay là cùng một màu da “Da Vàng” đánh nhau. Cấp độ cao hơn là loài người đánh lộn nhau.

Hai câu 405, 406, Cụ dùng 2 con Lợn và Chuột đều thuộc phương bắc để chỉ 1 hoặc 2 nhóm cùng một phe. Chỗ này chúng tôi thấy Cụ ám chỉ bọn Cộng Sản Bắc Việt và Cộng Sản Trung Quốc.

Ba câu chót 407-409 nói là ngựa thong thả bước về chuồng. Ngựa cũng có nghĩa là phương nam hay miền Nam. Rồi Hùm là cọp là phương đông nổi giận (gầm) và tìm bắt con ngựa này. Nếu gom góp những ý kiến này lại thì chúng tôi thấy có hai chuyện sau.
Chuyện thứ nhất là trận chiến giữa hai siêu cường. Nước Việt Nam đang tạm yên ổn thì bỗng dưng người anh em cùng màu da phương bắc xâm lăng và biến Việt Nam thành một phần của mình và tìm cách ngăn cản không trả lại (chuột nọ lăm le mong cản tổ). Nhưng Ngựa kia (Việt Nam) lại “đủng đỉnh” bước về chuồng có nghĩa là Việt Nam sẽ được cứu lấy lại nước nhà. Hai chữ “đủng đỉnh” hàm ý nói rằng Việt Nam sẽ lấy lại được chủ quyền một cách rất là thoải mái , “bất chiến tự nhiên thành” là Miền Nam trở lại theo Hiệp Định Paris 1973 .

– Trên đây là bàn về vế đầu tỵ-hợi của hai cặp dần-thân-tỵ-hợi tứ hành xung bên trên. Rồi tới :

408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 – Tìm về quê cũ bắt ngựa tàu
Đây là nói tới vế thứ hai dần-thân của cặp dần-thân-tỵ-hợi tứ hành xung. Hùm là dần là phương đông tượng trưng cho Trung Quốc và khối Hồi Giáo. Thân là phương tây tượng trưng cho người da trắng hay Mỹ hoặc Liên Hiệp Quốc! Do vì lúc Mỹ quyết định nhảy vào can thiệp giúp Việt Nam thì Trung Quốc mới nổi giận khai ngòi chiến tranh và thế chiến 3 mở màn. Do chỗ này mà các sấm ký khoảng 100 năm trở lại đây nói là nước Việt Nam tuy nhỏ mà lại được diễm phúc đi đầu dắt thế giới vào thế chiến ba kỳ này! Khi các siêu cường vào trận kỳ này với võ khí nguyên tử thì kết cuộc sẽ ra sao?

Phần bốn: Kết quả của thế chiến ba, ai thắng ai bại?

410 – Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 – Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 – Trực đáo dương đầu mã vĩ
413 – Hồ binh bát vạn nhập trường an
Xin tạm dịch như sau:
410 – Mười tám nước tranh nhau trời đã định
411 – Mùa xuân vào tiết thanh minh hoa tàn
412 – Thấy khoảng đầu năm mùi cuối năm ngọ (mùa xuân 2015)
413 – Quân Liên Hiệp Quốc họp tại “thủ đô”. (Long/Bảo Giang)

Đây là câu chuyện của 18 nước tranh dành dầu lửa tại quần đảo Trường Sa/Hoàng Sa Việt Nam. Và đây chính là đầu dây mối nhợ đưa đến thế chiến thứ 3. Cũng trong tập này Cụ Trạng nói là kỳ này quần hùng tranh dành đánh nhau tại Trường Sa/Hoàng Sa như sau:

472 – Kiền khôn phú tải vô lương
473 – Ðào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 – Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 – Ðảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 – Ta hồ vô phụ vô quân
477 – Ðào viên tán lạc ngô dân thủ thành

Với hoàn cảnh chính trị và kinh tế thế giới hiện tại ta có thể tạm đoán rằng vì sự tranh chấp mỏ dầu tại quần đảo Hoàng Sa/Trường Sa mà 18 quốc gia sẽ tranh giành nhau tại biển đông. Việt Nam vì nằm trong vị thế chiến lược nên sẽ bị Trung Quốc chiếm gọn. Từ chuyện xâm chiếm này mới khiến Mỹ can thiệp vào và đưa đến thế chiến ba tận diệt nhân loại!

Câu “Hồ binh bát vạn nhập trường an” ám chỉ Trung Quốc sẽ bại trận thảm thương vì quân đội liên minh sẽ họp nhau tại Bảo Giang và cho thành lập nước Đại Việt mới.

Cái giá Việt Nam phải trả là như thế nào? Chúng ta vẫn thường nghe hai câu thơ truyền là của Cụ Trạng như sau:

Mười phần chết bảy còn ba
Chết hai còn một mới ra thái bình.

Đây là cái giá mà nước Việt Nam phải trả trước khi được “Bất Chiến Tự Nhiên Thành”. Các vị tu hành có huệ hay những người nghiên cứu thiên cơ và sấm truyền đều rõ chuyện này.

– Phụ chú: năm xưa sau 1975 chúng tôi được nghe có người giải 4 câu trên “cửu cửu càn khôn dĩ định” như sau. Cửu Cửu là hai lần chín chỉ nhà Ngô (1954-1963) và Tổng Thống Thiệu (1966-1975) mỗi người được chín năm. “thanh minh thời tiết hoa tàn” là vào mùa xuân. “Trực đáo dương đầu mã vĩ” là Thấy rằng Dương Văn Minh đầu hàng vào cuối tháng 4, tức ngày 30 tháng 4 năm 1975. “Hồ binh bát vạn nhập tràng an” là quân đội của Hồ Chí Minh tiến vào thủ đô Sài Gòn. Mọi chuyện thấy rất giống và ăn khớp ghê! Nhưng nếu xét theo thứ tự của câu thơ và các điều kiện đã nêu trên thì sự giải thích trên không đúng! Ví dụ chi tiết ngày đầu hàng là 30 tháng 4 1975 đó là dương lịch và ngày âm lịch là 20 tháng 3 tức là tháng thìn chứ không phải là mã vĩ!

Ngẫm nghĩ hề
Vivi
(St)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s