Thuyền duyên sóng vỗ

Thuyền duyên sóng vỗ
 
Ai nào biết được đời chi giã
Chữ tình đạo nghĩa rất vô thường
Thuyền duyên lạc số hồng vô ngã
Gánh nợ sầu riêng thấu đoạn trường
 
Há ai dám quyết tròn duyên phận
Đổi lệnh trời ban nợ trả vay
Bỡi số cam đành thân hậu nhận
Trả vay vay trả nợ duyên này
 
Dẫu biết rẽ thuyền mang nhục chí
Tim yêu quằn quại tả tơi sầu
Sinh ly tan hợp đà hữu ý
Chữ hiếu chữ tình lấp biển dâu
 
Mạt thời thời thế thôi là thế
Thế sự thời đây cũng thế thôi
Vắt lệ tưới sầu cay đắng lệ
Tiếc chi chi tiếc trắng như vôi !
 
Vivi
Norway 10.2.2009
(Kỷ niệm 18)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s