Bóng mờ

Bóng mờ
 
Mẹ quê gánh nặng trữ tình ao sâu
Lúa vàng, ngô sắn, vườn dâu
Nắng mưa, sương gió, đêm thâu hoa cười
 
Thuở làm mẹ, tuổi đôi mươi
Bàn tay gối trọn tình người chứa chan
Không danh lợi, chẳng oán than
 
Răng long má cóp, cháu ngoan ấm tình
Đường về núi chắn phồn vinh
Tình quê muối lạt, cung đình không tha
 
Đói rau mắt trẻ lệ oà
Ướt manh áo vá, cháu bà cùng đong !
 
Vivi
Norway 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s