Bút ngay

Bút ngay
 
Phu Sĩ thời này lắm kẻ gian
Bám theo độc đảng cướp giàu sang
Đỉnh cao “Trí tuệ” bán buôn Nước
Thuộc hạ “Mù tâm” mua tậu quan
Tộc Việt ngàn xưa đà đổ nát
Lê dân hậu thế tận nguy nan
Bút ngay chém thẳng mặt tà sĩ
Rửa nhục Giang Sơn bị phá tan
 
Vivi
Norway 12.4.2011

Lìa quê ngoảnh lại
 
Lìa quê bỏ xứ dạ buồn sâu
Ngoảnh lại quê cha nghĩ bạc đầu
Thủ đoạn tru dân gieo tội ác
Xảo gian hiến đất đoạt công hầu
Tháng năm gửi phận miền băng tuyết
Năm tháng giam hồn chốn bể dâu
Thanh thản quê người nhìn cố xứ
Quặn đau non nước bạc thay mầu !
 
Vivi
Norway 23.2/2011

Tạc tượng tôn vinh
 
Từ thuở xuân về đời bể dâu
Vô nhân đày đọa chất u sầu
Nhiều người bỏ mạng nơi rừng rú
Lắm kẻ lìa thân chốn biển sâu
Tạc tượng tôn vinh âu phải vậy
Góp phần xây dựng tiếc chi đâu
Đồng tâm hiệp lực thành công toại
Già trẻ thi đua há sợ lâu
 
Vivi
Norway 03.2/2011

Tháng tư Quốc hận
 
Quốc hận tháng tư lệ thấm sâu
Giống nòi đày đọa chất u sầu
Mán Mường ngang dọc đau hồn nước
Phu sĩ giam cầm tủi bể dâu
Độc đảng nắm quyền dâng đảo mãi
Phường nô nối nghiệp hiến rừng lâu
Lìa quê lạc bước miền băng tuyết
Nhìn nước tan hoang nghĩ bạc đầu
 
Vivi
Norway 01.4.2011

Tình đời thằng bé
 
Bé chẳng áo quần nghinh giữa trời
Trút bao u uất giận đầy vơi
Tay vung thâu tóm bè buôn nước
Chân đạp vỡ tan kẻ hại đời
Tiếng thét đoạn trường rung tứ hướng
Âm vang ai oán tỏa trùng khơi
Lờ mờ hư thực phường vô loại
Thế sự đảo điên nào thảnh thơi
 
Vivi
Nauy 11.9.2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s