Vùng lên con cháu Lạc Hồng

Vùng lên con cháu Lạc Hồng
 
Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha
Rõ mặt đảng nô buôn bán nước
Đích danh bè tặc hiến dâng nhà
Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng
Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa
Nội ngoại thanh niên tay siết chặt
Vùng lên lấy lại đất ông cha
 
Vivi
Norway dec 15.2007

Xứ Nẫu quê tui
 
Lâu lắm không về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Nhà thơ bạc phận não nùng đưa
Ai dìa xứ Nẫu cho tui gởi
Hương khói Quang Trung hạt lệ thừa
 
Vivi
Norway 22.10.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s