Chúc quê nhà

Chúc quê nhà 

Đầu năm khai bút chúc quê nhà
Quốc thịnh, dân hùng nối nghiệp cha
Hiến đảo vong ân nòi giống Việt
Bán rừng trọng tội tổ tiên ta
Thanh niên nội ngoại thề liên kết
Trí thức bắc nam quyết chẳng xa
Dũng khí ngàn năm con cháu Lạc
Trừ gian, diệt giặc giữ sơn hà ! 

Vivi
Norway 11.02.2013
(Mồng hai quý tỵ)

Sầu Tết quê cha

Chôn sầu thầm đón tết ta về
Thế sự quê cha quá não nề
Trước mắt mỵ dân dân lủi thủi
Sau lưng ngụy quốc quốc lê thê
Độc tài bám giữ phu đen lộng
Thống trị há buông sĩ đỏ hề
Cầu chúc xuân về thôi oán hận
Nhà nhà sum hợp đẹp tình quê !

Vivi
Norway 07.02.2013

4 thoughts on “Chúc quê nhà

  • Mừng xuân gửi bạn ở xa nhà
   Nhớ mãi Việt Nam đất của ta
   Một giải sơn hà hình chữ S
   Ba miền một cõi của ông cha
   Quê hương hiểu lắm tâm luôn nhớ
   Bên ấy nhìn sâu dạ chẳng xa
   Kính chúc nhà thơ luôn hạnh phúc
   Nhớ quê nhớ bạn nhớ sơn hà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s