Vùng lên con cháu Lạc Hồng

 

zz-khon212

Vùng lên con cháu Lạc Hồng
 
Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha
Rõ mặt đảng nô buôn bán nước
Đích danh bè tặc hiến dâng nhà
Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng
Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa
Nội ngoại thanh niên tay siết chặt
Vùng lên lấy lại đất ông cha .
 
Vivi
Norway dec 15.2007

2 thoughts on “Vùng lên con cháu Lạc Hồng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s