Đống Đa Chi Lăng

Go_Dong_Da_2

Đống Đa Chi Lăng
 
Gò Đống Đa, Chi Lăng Ải
Giặc Tàu kinh hãi thiên thu
Gương sáng đó, trí thức mù
Rước Tàu thống trị, dập trù dân đen
 
Vắt lệ rửa hèn bi sử
Soi tâm gạn chữ đoạn trường
Ngậm men cay hận bá vương
Mỵ gian độc đảng, lót đường ngoại xâm
 
Hỡi trí thức tâm nô bộc
Tay sai đảng độc tru dân
Tay sai nội giặc sát nhân
Ba Đình cánh cửa hoá thân lai Tàu
 
Tổ Quốc bạc màu than thở
Tủi lòng xé vỡ Giang Sơn
Đống Đa giận, Chi Lăng hờn
Tướng Quan bán Nước, vô ơn ngàn đời
 
Vivi
Norway 11.3.2009

Advertisement

One thought on “Đống Đa Chi Lăng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s