Hề giả hề

 

xxzzzn99

Hề giả hề 

Giả tạo trơ trơ hề giả hề
Nước non tàn mạt tự u mê
Lừa dân bịt mắt đời tăm tối
Tru sĩ vắt tâm trí não nề
Nhớ cội tan gia lòng ảo não
Thương nòi lìa quốc dạ lê thê
Quật hồn con tạo khai mồ trí
Khử độc nội gian tề khử tề !
 
Vivi
Norway 04.7/2012

One thought on “Hề giả hề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s