Tháng tư ly tan

thagtu lytan

Tháng tư ly tan

Mỗi độ tháng tư nghĩ bạc đầu
Nồi da xáo thịt buổi tang dâu
Giống nòi đày đọa đời ai oán
Sông núi ly tan lệ tủi sầu
Nội giặc điên cuồng gieo hận mãi
Lương dân thảm họa hứng thù lâu
Bao giờ xóa sạch phường gian ác
Tộc Việt chan hòa ân nghĩa sâu !

Vivi
Norway 01.4/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s