40 năm Quốc Hận

40namquoch

40 năm Quốc Hận

Hận thù Tộc Việt não nùng
Bầy đàn Mường Mán xưng hùng đỉnh cao

Giải phóng bốn mươi năm Quốc hận
Gieo hận thù, gian trá thù đong
Nước rao bán, đứng bờ vong Quốc
Dân Tộc hận thù, bờ diệt vong

Bốn mươi năm thờ giặc ngoại bang
Hiến tài sản Nước Nhà tiêu tan
Đàn áp dã man, tù độc ác
Dân lao nô, đảng hưởng vinh quang

Đảng mị dân, đảng rước giặc về
Dựa giặc Tầu tự xưng trí tuệ
Bán đất biển có quân bảo vệ
Bè tham nhũng có luật bao che

Quốc hận bốn mươi năm hiện rõ
Chế độ lãnh đạo bỡi kẻ mù
Mưu độc ác, anh minh độc đảng
Trí thức lừa, chân lý hận thù !

Vivi
Norway 04.4.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s