Bốn mươi năm tự bạch

7ThapNen

Bốn mươi năm tự bạch

Muôn dân chờ đợi quá lâu
Chờ Phu Sĩ xóa bầy sâu gian quyền

Bốn chục năm đảng tự bạch
Thi hành kế sách Cộng Hoa
Hiến cao nguyên, dâng đảo Sa
Bầy đàn manh sĩ bóp xoa tội đồ

Bốn chục năm hô tự chủ
Đớp hoài thói cũ mị dân
Ba Đình tụ mặt gian thần
Bán buôn đất nước, phù vân Tộc Hồng

Bốn chục năm tông đạo tặc
Độc tham rước giặc cậy quyền
Mua quan bán nước chính chuyên
Đích danh Mường Mán đảng viên thờ Hồ

Bốn chục năm nô chế độ
“Đỉnh cao” nhập mộ Hán gian
Sĩ phu úp mặt rên than
Bao giờ Tộc Việt thoát hang độc tài ?

Vivi
Norway 30.4.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s