Bút ngay

hettoxw99

Bút ngay

Phu Sĩ thời này lắm kẻ gian
Bám theo độc đảng cướp giàu sang
Đỉnh cao “Trí tuệ” bán buôn Nước
Thuộc hạ “Mù tâm” mua tậu quan
Tộc Việt ngàn xưa đà đổ nát
Lê dân hậu thế tận nguy nan
Bút ngay chém thẳng mặt tà sĩ
Rửa nhục Giang Sơn phá nát tan

Vivi
Norway 12.4/2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s