Sĩ cộng hề

siconghe

Sĩ cộng hề

Mạt thời sĩ tụ hề gian hề
Hóa kiếp tim khô hê hả hê
Thế lực mua vay ác độc ác
Chức quyền vay mượn mê nô mê
Mị lừa dựng nước ngụy tà ngụy
Lừa mị tru dân nề não nề
Tộc Việt đứng bờ diệt nước diệt
Đích danh sĩ cộng hề gian hề !

Vivi
Norway 04.8.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s