Ắt phải thay

zctaothangtu

Ắt phải thay

Mạt vận lìa quê tang trắng bay
Nhìn về đất Mẹ xót non đày
Nửa bầy bán Nước gây ai oán
Một nhóm buôn dân tạo đắng cay
Nửa ngợm quan nô luôn cúi bợ
Một loài sĩ tặc mãi lòn vay
Nước non tan tác đầy ô nhục
Chế độ đảng gian ắt phải thay !

Vivi
Norway 28.5.2014

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s