Mạt sĩ Quốc vong

111z

Mạt sĩ Quốc vong

Hưng thịnh giang sơn bỡi sĩ
Quân hùng dũng khí nhờ dân

Chế độ dựa Tàu cai trị
Giang Sơn ắt bị tiêu tan
Xưa nay giặc Hán tham tàn
Bao phen xâm chiếm, máu tràn bể đông

Độc đảng nhuộm hồng non nước
Mua quan, bán tước, cầu vinh
Rước Tàu cộng ngự Ba Đình
Rừng vàng triều cống, đảo xinh biến dần

Mẹ Việt nhục thân ủ rũ
Lê dân tang phủ thê lương
Sĩ phu, Tộc Việt tang thương
Ai ơi ! Có thấu đoạn trường hôm nay

Chế độ diệt đày kẻ sĩ
Quốc vong bỡi trị độc tài
Hãy vứt sạch, giặc tay sai
Cho dân thấy cảnh thái lai an bình !

Vivi
Norway 04.6.2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s