Lìa quê ngoảnh lại

biathuhanjz

Lìa quê ngoảnh lại

Lìa quê bỏ xứ dạ buồn sâu
Ngoảnh lại quê cha nghĩ bạc đầu
Thủ đoạn tru dân gieo tội ác
Xảo gian hiến đất đoạt công hầu
Tháng năm gửi phận miền băng tuyết
Năm tháng giam hồn chốn bể dâu
Thanh thản quê người nhìn cố xứ
Quặn đau non nước bạc thay mầu !

Vivi
Norway 23.2.2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s