Vá thói đời

Vathoidoiv

Vá thói đời

Bóng ngã đồi non phủ nghẹt trời
Thói đời giăng tối khắp muôn nơi
Tà tâm vô đức thiên đường dạo
Tích phước tri ân địa ngục chơi
Tụ tụ sơn lâm hoa chướng tụ
Rơi rơi phố thị lệ sầu rơi
Kiếp người lẩn quẩn tình vay mượn
Vuốt nợ hư vô vá thói đời !

Vivi
Norway 16.02.2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s