Kiếp người

z11111bn

Kiếp người

Ngẫm nghĩ mà ghê cái thói đời
Bã mồi danh lợi lắm trò chơi
Tranh dành thế lực khoe thành tích
Bám giữ quyền uy mị tuyệt vời
Tổ Quốc điêu linh rừng biển nộp
Lê dân đày đọa máu xương phơi
Đêm buồn theo mộng về quê Mẹ
Lạc giữa trời nô nhục kiếp người !

Vivi
Norway 18.11.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s