Não kiếp người

xtet-123

Não kiếp người

Đất người đông trở tuyết mưa sa
Ngẫm nghĩ mà đau xứ mẹ già
Khủng bố dã man dân lệ đổ
Gieo thù đày đọa máu xương pha
Nhà tù quằn quại đầu xanh bạc
Cung điện lom khom mặt mốc tà
Chế độ thời này tàn độc trị
Bình an khi sạch kiếp người ma !

Vivi
Norway 24.11.2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s