Chúc quê nhà

zzvvqq10

Chúc quê nhà
Vivi

Đầu năm khai bút chúc quê nhà
Quốc thịnh, dân hùng nối nghiệp cha
Hiến đảo vong ân nòi giống Việt
Bán rừng trọng tội tổ tiên ta
Thanh niên nội ngoại thề liên kết
Trí thức bắc nam quyết chẳng xa
Dũng khí ngàn năm con cháu Lạc
Trừ gian diệt giặc giữ sơn hà !

2 thoughts on “Chúc quê nhà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s