Tháng tư Quốc hận

Di tan 1999

Tháng tư Quốc hận 
Vivi

Quốc hận tháng tư lệ thấm sâu
Giống nòi đày đọa chất u sầu
Mán Mường ngang dọc đau hồn nước
Phu sĩ giam cầm tủi bể dâu
Độc đảng nắm quyền dâng đảo mãi
Gian thần nối nghiệp hiến rừng lâu
Lìa quê lạc bước miền băng tuyết
Nhìn nước tan hoang nghĩ bạc đầu

One thought on “Tháng tư Quốc hận

  1. Pingback: t.h.ơ. Vivi – Tháng Tư Quốc Hận! | tunhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s