Cắt đất dâng Tàu

hettoxw99

Cắt đất dâng Tàu

Thề không theo giặc hưởng vinh hoa
Thanh liêm quyết giữ đáp Sơn Hà

Độc gian bán nước, âm thầm bán
Tậu xiềng Tàu cộng xích đời dân
Gần đầy thế kỷ, lòng gỗ đá
Giữ nguyên chế độ rợ vô nhân

Tổ Tiên nối nghiệp xây bờ cõi
Máu lệ tuôn tràn nhuộm Non Sông
Ướp lên mảnh đất từng viên sỏi
Để lại cháu con giống Lạc Hồng

Nam Quan xương trắng xây thành lũy
Cha ông quyết tử giữ Sơn Hà
Đổi đời cống hiến, ôm quỳ lụy
Rước giặc Tàu vô hại nước nhà

Biển đông sóng cuộn màu thâm đỏ
Màu máu “Dân Nam” thủ “Đảo Sa”
Đi đêm “giặc đỏ” dâng Tàu Cộng
Vô tâm khát máu, rõ gian tà

Cắt đất nô Tàu, rợ gặc Bắc
Chiếm lấy Miền Nam diệt Giống Nòi
Bi sử đời đời ghi rõ mặt
Việt gian, Việt cộng, Việt nô bồi !

Vivi
Norway 28.12/2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s