Khăn tang Tổ Quốc

0011linh

Khăn tang Tổ Quốc
Vivi

Vi trọng Tộc Hồng Xã Tắc
Can trường chí vắt Ải Quan

Tổ Quốc ngoại xâm hống hách
Lê dân đói rách thê lương
Làm trai nỡ chối tình thương
Xả thân Bảo Quốc, sáng gương Tiên Rồng

Nhớ thuở rợ Mông xâm lấn
Hán Tàu mấy bận tràn quân
Máu xương chống giữ Tiền Nhân
Đắp bờ sông núi, muôn dân an lành

Nay Chệt tung hoành chiếm đảo
Cùng quân gian xảo nội thù
Tài nguyên dầu khí chúng thu
Chúng quơ vét sạch, chúng xù Giang San

Hảy quật khăn tang Tổ Quốc
Trải dài mảnh đất phù sa
Huyết tâm Dũng Trí diệt tà
Đuổi quân Tàu Cộng khỏi nhà Việt Nam !

One thought on “Khăn tang Tổ Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s