Ngục tù Tổ Quốc

Tadocta

Ngục tù Tổ Quốc
Vivi

Quốc Tổ ngục tù Quốc Tổ
Lương tri đạp đổ lương tri

Dựng Nước ngàn năm Tổ Việt
Há nào tận diệt phù danh
Oan khiên bi sử khúc quanh
Đất màu cống hiến, biển xanh nát nhàu

Cùng giống đày nhau tàn sát
Nuôi thù gieo ác phân ly
Độc tài độc trị độc si
Tôn thờ hư vị, khắc ghi mỵ tài

Trí thức miệt mài thực giả
Đá vàng nhập mả ngộ nhân
Lê dân hứng kiếp phù vân
Mò trăng đáy bể, ngục trần ảo như

Nước bỉ bi chừ mạt lộ
Da vàng Quốc Tổ điêu linh
Tộc Hồng lạc mất bóng hình
Lương tri Phu Sĩ, u tình hỗn danh !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s