Giọt lệ tim khô

zxletimkho

Giọt lệ tim khô

Hạt máu tim khô oan nghiệt
Đoạn trường quân phiệt thân Tàu
Hiến dâng Hải Đảo, Đất màu
Giống nòi đày đoạ, diệt nhau vô lường

Dân Tộc tang thương ly biệt
Ba Đình tru diệt dân lành
Hồn thiêng Sông Núi lệ tràn
Nhòe dòng hùng sử, nhòe trang Lạc Hồng

Giọt lệ tang bồng mạt thế
Tủi lòng ô uế Tổ Tiên
Vuốt sầu tang trắng Mẹ hiền
Thiên thu nốc cạn não phiền chí trai

Máu đọng non đoài bất khuất
Tim son hận uất Tàu Ô
Cùng phường thống trị độc nô
Mị dân bán sạch cơ đồ Giang Sơn !

Vivi
Norway 03.3/2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s