Vong ân

16a5pxv

Vong ân

Cố xứ nợ tình ảo vỡ
Cửa đời tang trắng nở hoa
Hương yêu ảo chan non lở
Bờ mi Mẹ Việt lệ nhòa

Mạt vận xứ người lưu lạc
Phong trần áo gấm xôn xao
Tang trắng hương xưa ảo bạc
kiếp người hết số lao đao

Mây ảo lao xao hiên cửa
Hắt hiu cào xướt tim côi
Đời ảo tương tư mục rữa
Hạt tình tang rũ lạc môi

Lìa xứ nợ tang hiu hắt
Nợ gia nợ quốc nợ nhân
Trút cạn nợ đời cạn vắt
Hòa bình ảo nhú vong ân !

Vivi
Norway 29.7/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s