Cố nhân 02

Trangvienxu

Cố nhân 02
Vivi

Đêm thanh vắng khôn rối nửa vầng mây
Treo ánh trăng lưu luyến thuở ban đầu
Mang tiềm thức cố tri sông núi lở
Nhánh cây khô lạc vọng cánh chim gầy
Nghiêng mắt dõi cố nhân chiều xuân vỡ
Độc minh sơn u mộng đổ thay mầu
Khúc sông nghẹn song tịch lưu cách trở
Tâm từ tâm đối diện cảnh tương sầu
Đêm thanh vắng khôn rối nửa vầng mây !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s