Thơ thẩn ven đời

Tinhxuanjs

Thơ thẩn ven đời

Ven đời thơ thẩn chốn lìa quê
Ngẫm nghĩ cố hương xót não nề
Đày đọa tru dân đời ủ rũ
Tranh giành thờ giặc quốc lê thê
Mị lừa thống trị mị lừa hảo
Tà độc ngụy nô tà độc hề
Con rối tạo thời nòi giống nhục
Não trang bi sử não nùng ghê !

Vivi
Norway 06.8/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s