Tiếng quốc ven đời

TQbendoi

Tiếng quốc ven đời

Tiếng quốc ven đời nghe xót xa
Bên bờ viễn xứ vọng quê nhà
Rừng vàng mưu hiến, rừng cây úa
Biển bạc kế dâng, biển máu pha
Chế độ ngu dân vong Tộc Việt
Cung đình thờ giặc diệt Sơn Hà
Nội gian bí mật bán buôn nước
Con cháu vua Hùng quyết chẳng tha !

Vivi
Norway 09.8/2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s