Tình thu ảo

16a5pxv

Tình thu ảo
Vivi

Thu về thầm nhắc mộng ban đầu
Duyên nợ ba sinh thấm hạt châu
Dang dở tơ hồng đong hạt nhớ
Lênh đênh sóng bạc gợi tình sầu
Thơ hàn khép kín treo đồi núi
Mộng dệt ly tan chất bể sâu
Lá úa ráng chiều đời lạc kiếp
Tình thu ảo ảnh vọng tang dâu !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s