Hỷ xả

DaihoiMM

Hỷ xả

Không hận thù là người hiền sĩ
Biết vị tha, yêu nước thương dân
Hy sinh khi Tổ-Quốc đang cần
Diệt “bạo chúa” là chân thiện mỹ
Trước mắt ta một bè đảng phỉ
Không ngồi chờ cũng không an nghỉ

Vivi
Norway 30.4.2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s