Vấn lệ cố hương

30.4x

Vấn lệ cố hương

Ven đời ngẫm nghĩ bạc đầu
Sĩ phu quê Mẹ, thâm sâu đảo lừa !

Chiều buồn nhìn hạt tuyết bay
Nghĩ về quê Mẹ, chẳng thay độc tài
Ba Đình đủ mặt tay sai
Nô gian bạo chúa, Hán lai độc hành

Nợ gì cống hiến đảo xanh
Nam Quan biến mất, giặc tràn tây nguyên
Phải chăng Mường Mán nắm quyền
Tay sai Tàu Cộng, chính chuyên giặc Hồ

Tuyết nở hoa, tuyết xây mồ
Như quê hương Mẹ, khăn sô trắng đầu
Lê dân họa nạn kiếp sầu
Cùm trong chế độ độc sâu đảng tà

Mấy mươi năm máu lệ pha
Giống nòi lưu lạc, Sơn Hà ngã nghiêng
Ai ơi ! Vấn lệ Tổ Tiên
Trừ gian diệt bạo, vứt xiềng độc nô !

Vivi
Norway 15.11.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s