Ba thằng Việt

chiminhngu

Ba thằng Việt

Việt gian, Việt cộng, Việt kiều nô
Ba loại Việt này nhục thấy mồ
Núp bóng Quốc Gia quì bợ cộng
Xưng danh tị nạn lạy bưng bô
Bám Tàu hiến Nước tan gia tổ
Giữ đảng buôn dân rũ tộc đồ
Dân Việt cư an khi phủi sạch
Việt gian, Việt cộng, Việt kiều nô !

Vivi
Norway 01.04/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s