Non Nước lâm nguy

vandonphuQ

Non Nước lâm nguy

Quyết đem Trí Dũng cùng xương máu
Diệt Cộng, đuổi Tàu sách sử ghi !

Non Nước lâm nguy vai nặng gánh
Nối nghiệp cha ông giữ Sơn Hà
Làm con Nước Việt đâu lẽ tránh
Để cho giặc Cộng ngự quê ta

Áo trắng trinh nguyên hồn trong trắng
Mòn ghế nhà trường nấu sử kinh
Gặp cơn sóng động giặc Phương Bắc
Há dễ ngồi trông chẳng động tình

Nam Quan, Bản Giốc đà bán mãi
Quần Đảo “Nhị Sa” chúng dựng nhà
Bắc Vân Phong, Vân Đồn, Phú Quốc
Bán thục 99 năm máu lệ pha

Hôm nay đến lúc cần chung sức
Con cháu Lạc Hồng khắp năm Châu
Vùng lên lấy lại bờ Non Nước
Chờ đợi ai đây ? Đất bạc màu !

Vivi
Norway 22.06.2018

One thought on “Non Nước lâm nguy

  1. Pingback: Non Nước lâm nguy | CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LẤN VIỆT NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s