Nô Tàu hoạ vong

Nô Tàu hoạ vong

Sĩ đỏ tay sai giặc Cộng
Đảng Hồ bán Nước cầu vinh

Hiến đất Nam Quan hiến đất
“Hoàng – Trường” cũng mất tiêu tan
Đảng hô mười sáu Chữ Vàng
Bốn điều Tốt giữ, rõ ràng bám nô

Tổ Quốc loạn mồ vô chủ
Căn nguyên đảng rủ giặc vào
Rừng vàng bùn đỏ lệ trào
Bể tràn độc chất, nghẹn ngào Tổ Tiên

Độc đảng lê xiềng độc trị
Hảo nô chẳng nghĩ giống nòi
Tiếp tay ngoại giặc làm tôi
Non sông rao bán, hỡi ôi rợ hèn

Sĩ đỏ trắng đen chức tước
Mị dân bán Nước hiểm nguy
Não trang bi sử buồn ghi
Họa vong diệt chủng, lâm li Tộc Hồng !

Vivi
Norway 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s