Ô nhục

Ô nhục

Tội nào nhục hơn tội bán Nước
Tội nào ô hơn tội thờ Hồ

Chui tàu Pháp tìm đường tẩu thoát
Sang trời Tây rước xích Mác-Lê
Mang về xiềng lê dân tan tác
Hạt lệ hồng mẹ Việt lê thê

Hai mươi năm núi xương chồng chất
Mái đầu xanh sinh Bắc tử Nam
Đảng cộng Hồ âm thầm bán đất
Cho Tàu Ô Hải Đảo, Nam Quan

Mấy mươi năm cháu Hồng lưu lạc
Phường thờ Hồ xé nát Giang Sơn
Quì Tàu Mao đày dân khốn mạt
Tộc Việt ơi ! Ô nhục nào hơn

Đà quá rõ tội đồ bán Nước
Rước giặc vô tận diệt giống nòi
Đỉnh Hà Nội ngụy quan mị tước
Lừa dân lương sống kiếp rợ nô !

Vivi
Norway

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s