Sĩ đỏ nô gian

Sĩ đỏ nô gian

Tẩy sạch trí nô gian tặc
Đảng hồ thờ giặc diệt vong

Gần thế kỷ tràn núi hận
Bể sầu xoáy vận gầy hao
Tấm thân chữ S năm nao
Cắt lìa cốt nhục, lệ trào ly tan

Bản Giốc Nam Quan đâu nữa
Sử xưa mài sửa đỏ đen
Tổ Tiên đâu quá đê hèn
Giặc Tàu bỏ xác bao phen kinh hồn

“Cờ Máu” mồ chôn Dân Tộc
Dã tâm ác độc ngu dân
Âm thầm đất hiến biển dâng
Độc tôn mãi Quốc, ngụy thân khử tà

Sĩ đỏ gian pha trí bại
Bể đông độc thải hiểm nguy
Rừng xanh bùn đỏ lâm li
Ba Đình tụ sĩ ngu si Mán Mường

Bòn máu rút xương vắt thịt
Giống nòi mờ mịt tương lai
Đích danh “Đảng đỏ” nô tài
Tru dân diệt chủng, tay sai Cộng Tàu !

Vivi
Norway 15.7.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s