Nô thờ nô

Nô thờ nô

Đảng nô xuất xứ từ phương bắc
Như gần thế kỷ một đời người
Độc manh, độc ác, độc thờ giặc
Ngu dân độc trị máu xương phơi

Đã là con Việt đành phải nói
Vạch mặt đảng nô cả một phường
Nội gian đạo tặc dạ đen tối
Bán nước đích danh sĩ Mán Mường

Biển bạc độc tràn mùi cá chết
Rừng vàng bùn đỏ rũ cây xanh
Mẹ Việt ơi ! Giống nòi tận diệt
Cũng vì nô đảng độc manh manh

Đảng mang bản chất nô thù hận
Trù dập quanh co lê xích xiềng
Tung lên đài báo đầy gian lận
Lừa mị buôn dân giữ độc quyền

Hôm nay cả nước lê dân rõ
Ba Đình thủ phạm rợ gian nô
Tiếp tay giặc Hán loài tà đỏ
Trải độc diệt vong giống Lạc Hồng !

Vivi
Norway 07.7/2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s