Hạ buồn

Hạ buồn

Hạ về vạt nắng buồn lao xao 
Có gã lìa quê ngẫm thuở nào 
Khe suối thì thầm đời dối trá
Góc rừng rủ rỉ thói xì xào 
Sầu nhà đổ nát vành tang lộng
Hận nước ly tan mắt lệ trào 
An phận xứ người hoài cố xứ
Cầu cho quê Mẹ hết lao đao !

Vivi 
Norway 03.8/2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s