2 thoughts on “Thơ thẩn ven đời

  1. Cánh dù lộng gió đã về đâu ?
    Một giấc mơ qua bạc mái đầu
    Ngẫm đời hư ảo như làn khói
    Để lại cho đời được mấy câu ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s