Bán Nước nô Tàu

Bán Nước nô Tàu

Lưỡi gỗ tập đoàn bán đất
Ô hô chẳng mất tấc nào !

Thác Bản Giốc, Nam Quan Ải
Nội gian bán mãi Tàu ô
Hoàng Trường Sa đã liệm mồ
Còn đâu di tích điểm tô Tiên Rồng

Giữ Nước tộc Hồng hào kiệt
Nhiều phen tiêu diệt ngoại xâm
Hán Thanh, Mông rợ bao lần
Xâm lăng thảm bại, Vương Quân kinh hoàng

Trí Sĩ tham quan bán Nước
Thờ Hồ mua tước Cộng Mao
Tru dân, diệt chủng, mồ đào
Liệm hồn yêu Nước, nhà lao máu tràn

Tộc Đảng mị gian truyền kiếp
Cháu con nối tiếp tay sai
“Đỉnh cao trí tuệ” Tàu Lai
Nằm ngay Hà Nội, độc cai Nước Nhà

Hãy vạch mưu ma nô giặc
Cùng phường đảng tặc Ba Đình
Đập tan Chế Độ cầu vinh
Bán buôn Đất Nước, điêu linh Giống Nòi !

Vivi
Norway 26.06/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s