Ảo thu về

Ảo thu về

Nước non thu ảo nước Non
Áo vàng chữ “S” rũ mòn Rồng Tiên !

THU mang ảo ảnh sao già
VỀ soi khô héo màu da Tộc Hồng
RỐI đường tình, lệ héo trông
SỢI buồn, sợi nhục, non sông lạc loài
TƠ mị nô, vùi đời trai
LÒNG sầu vạn cổ, hình hài tả tơi

TIM son mục chí tang bồng
ĐAU lòng lạc Quốc, tơ đồng tương tư
MẠT sầu ngập mộ thực hư
NƯỚC lao xao đục, vô tư thu về
DA trời rũ thảm lê thê
VÀNG hong chữ “S”, não nề sử tri !

Vivi
Norway 11.8/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s