Ngu dân họa Quốc

Ngu dân họa Quốc

Lệ tràn yêu Nước lệ tràn
Cùm trong chế độ mạ vàng ngu dân !

Non Nước độc tài đảng trị
Quan tham ích kỷ lộng hành
Trị dân pháp luật rừng xanh
Máu oan nhuộm đỏ, hôi tanh ngục trần

Cầu nguyện nạn nhân độc trị
Thoát cơn cực bỉ tù lao
Còn độc đảng, dân xanh xao
Sĩ phu yêu nước, máu đào ắt rơi

Chế độ rũ đời Dân Tộc
Giống nòi họa độc phân ly
Người Việt ơi, chờ đợi gì ?
Núi sông đảng cắt, đảng chi Cộng Tàu

Nô Cộng lừa nhau độc trị
Trí gian, tâm mị, chức nô
Rước giặc vô, hiến cơ đồ
Tổ Tiên u uất, nhấp nhô biển sầu

Mẹ Việt vắt đầu đổ lệ
Đau lòng thế hệ vô nhân
Ngụy bán Nước, mị lê dân
Sản sinh chế độ, quân thần tim khô !

Vivi
Norway 11.9/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s