Liễu rũ ven hồ

Liễu rũ ven hồ

Ven hồ liễu rũ nắng vàng phơi
Như gã lìa quê nhủ sự đời
Bóng liễu rung rinh xao lá rũ
Mặt hồ lẳng lặng vắng mây rơi
Sĩ nô hống hách chào hưng vận
Anh kiệt trầm tư đón mạt thời
Con tạo trở mùa non nước bạc
Ngẫm buồn thu ấy ảo đầy vơi !

Vivi
Norway 27.9.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s