Vịnh trăng thu rũ

Vịnh trăng thu rũ

Lơ lửng trăng thu rũ bóng mờ
Giữa trời lìa xứ lạc bơ vơ
Trời trong lặng gió đợi Gia đợi
Mây đục buông tơ chờ Quốc chờ
Trước mặt phu mơ thờ sĩ ảo
Sau lưng sĩ ảo tụng phu mơ
Một mình thả bước ven đời rũ
Nhìn nước trời mây tạc đá hờ !

Vivi
Norway 02.10/2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s