Tình đời

Tình đời

Rũ bóng tình người rũ bóng
Ven đời u ám, đợi ngóng tình đời !

Chợt nhìn trên vách bóng mình
Âm u một cõi tâm linh vô hình
Chợt nhìn một sáng bình minh
Lao xao hạt nắng lặng thinh vô hồn
Chợt nhìn bóng ngã hoàng hôn
Một luồng tâm thức trí khôn dập dồn
Chợt nhìn xác chết chưa chôn
Nồng mùi rữa nát bên mồ nhân gian
Chợt nhìn vàng giọt mưa tang
Thấy tâm người vỡ, mong manh tình đời !

Vivi
Norway 4.11.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s