Thời rũ mục

Thời rũ mục

Sự đời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Trí thức lưu manh một lũ hề
Trước mắt rẽ chia gây bão tố
Sau lưng liên kết dựng màng che
Sĩ phu Dân Chủ gian bầy lũ
Phu sĩ Cộng Nô ác cả bè
Con tạo xoay thời đà rũ mục
Đắp tai ngoảnh mặt sá gì nghe !

Vivi
Norway 06.11.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s