Rũ mục thời

Rũ mục thời

Vắt sầu ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Trí thức tham nô một lũ hề
Trước mắt rẽ chia say ảo vọng
Sau lưng liên kết hảo gian mê
Ngụy quan bán nước lừa kinh tởm
Manh sĩ buôn dân mị não nề
Con tạo xoay thời đà mục nát
Nhìn đời điểm mặt rũ lê thê !

Vivi
Norway 09.12.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s